Рубрикалар

АЛТАЙЛАР АРТЫШТЫҢ КОГУН ҮСПЕЗИН НЕГЕП ТУРАР

Алтай дылда “арчын” деп адаар ыдыктыг үнүш – артышты Алтай Республикада акша үндүрүп алыр дээн кижилер караа көзүлбестеп, когун үзе кырып туруп берген деп, Арам башкы бодунуң дүвүрелин видеога салып, социал четкилерже үндүрген.
“Бистерге: алтайларга, тываларга, моол­дарга, буряттарга, калмыктарга артыш дээрге ыдыктыг “эртине” кылдыр санаттынып турар. Бис ооң-биле хай-бачыттан арыгланып чоруур бис, ынчалза-даа бис үнүштү камныы-биле ап чоруур бис, дазылы-биле тура бербейн, чүгле бүрүлерин алгаш, кургаткаш, дээрбелеп алгаш, салаа бажынга өйлештир алгаш, ажыглап турар бис. Өске черниң бизнесменнери кам-хайыра чокка бойдусту үптеп турар таварылга-биле чөшпээрежип шыдавас бис” – деп, алтай буддистерниң улуг лама башкызы чугаалаан.
Ооң оралакчызы Арчын башкы: “Бис бо үнүштү Кызыл дептерже киирер деп чоннуң саналын деткип тур бис, артышты садып-саарар чорукту хоойлу езугаар хүлээп алгаш чурумчудуп, шеглээр дугайында айтырыг сөөлгү үеде чидии-биле тургустунуп келген”.
Тывада артышты база хөйү-биле садып турар, бо үнүш Кызыл дептерже кирбейн турар-даа болза, нептереңгей эвес санныг, “Бис база артышты хумагалаар болзувуса эки, ол дугайында үргүлчү бодаар-дыр мен – деп, бир эртемден “Шын” солунга тайылбырын берди.
Саяна МОНГУШ белеткээн.

Предыдущая запись
СҮТТЕН ИЖИҢЕР!
Следующая запись
“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”
Меню