Рубрикалар

Ам Шагааның ак айы эгелээн

Бурунгу ёзулалдарны эдерип эрги чылды үдеп, чаа чылды чалаан ак Шагаавысты улуг хей-аът-биле уткуп алдывыс. Шагаа байырлалы бүдүү айы, шагаа хүнү, ак айы деп кезектерге чарлырын билир бис. Бүдүү айында сагыш-сеткиливисти, оран-сававысты арыглап, аштанып белеткенгеш, үнген Пар чылын амыр-тайбың, маажым уткуп алдывыс. Хүннүң чаазында саңывысты өөскүдүп, бүгүдеге чаагай чүүлдерни күзеп, чалбарыгны кылдывыс.

Ам Шагааның ак айы эгелээн. Бо үеде узун назылыг кижилеривис-биле чолукшуп, аай-дедир аалдажып, шайлажыр чаңчылдарывыс бар. Ынчалза-даа кончуг халдавырлыг хамчык аарыы кайда-даа нептерээнин барымдаалап, чараш чаңчылдарывысты бо удаада түр када шеглээринче чонум силерни кыйгырдым.

Ол ышкаш Ак айда арага шуут ижип болбас. Оттуг ажыг суг кандыг-даа эки чүүлдерге эккелбес, харын-даа алгыш-кырыш, ыы-сыы, озал-ондактар ооң хайы-биле үнерин дыка эки билир бис. Оон аңгыда ак айда мал-маган тыны үзүп, оор-сук кылып, каржы-хажагай сөстер эдип, одажып, адааргажып, аас-дыл үндүрүп болбас дээн өгбелерден дамчып келген угаадыглар бар. Бо бөдүүн дүрүмнерни сагып кылыры кымга-даа берге эвес деп билип тур мен. Ынчангаш чаа үнген Пар чылы өг-бүле бүрүзүнге, төрел аймак чоннарга, тыва чонумга чүгле ак чолду хайырлап, менди-чаагай болурун сеткилим ханызындан күзедим. Чүткүп чоруур үзел-бодалдарыңар, сорулгаларыңар торлуш дивейн бүдүп чорзун!
__________

Друзья, наступил Белый месяц. Вы знаете, что существует ряд запретов на предстоящий месяц, в том числе нельзя употреблять алкоголь. Это, по обычаям тувинского народа, считается неблагоприятным или просто грехом. Мы эти традиции унаследовали у наших предков и должны передать будущим потомкам.

Призываю всех Белый месяц посвятить укреплению своего духа, сосредоточиться на благих мыслях и поступках.

Владислав Ховалыг

Предыдущая запись
ЭКИ-ТУРАЧЫ СТУДЕНТИЛЕР
Следующая запись
МОСКВАДАН ЭМЧИЛЕР ӨӨРЕДИЛГЕНИ ЧОРУТКАН
Меню