Рубрикалар

АМГЫ ҮЕНИҢ ЧАА БИБЛИОТЕКАЗЫ

Культурада чаартылгалар

Октябрь 14-те Кызыл кожуун­нуң культура эргелелинге респуб­ли­каның төпчүткен библиотека системаларының директорларының чыыжы болган. Аңаа келгеннер Каа-Хем суурда Уругларның төп библиотеказын бо үениң негелдезинге дүүштүр чаартып кылганы-биле танышканнар.

Чалаткан, чаңгыс угланыышкынныг ажыл кылып чоруур эш-өөрүн Кызыл кожууннуң культура эргелелиниң удуртукчузу Кызыл Куулар, кожууннуң Төпчүткен библиотека системазының директору Марина Карти, Уругларның төп библиотеказының эргелекчизи Аржаана Мөңге болгаш өске-даа ажылдакчылар чылыы-биле уткуп, хүлээп алган.

Аңаа келген хөй аалчыларның аразынга республиканың А.С. Пушкин аттыг Национал библиотеказының директору Ирина Эртине, республиканың К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказының директору Сылдысмаа Лопсан, Кызыл хоорайның,  Каа-Хем, Эрзин болгаш өске-даа кожууннарның төпчүткен библиотека систе­маларның директорлары Марина Чихачева, Людмила Лагба, Чейнеш Кыныраа дээш өскелер-даа турган. Олар баштай чаар­тынган библиотеканың арыг, чараш өрээлдеринге кирип, хөй түңнүг акша-биле садып, тургус­кан янзы-бүрү дериг-херекселдерни, хөй санныг чаа номнарны, Интернетте кошкан хөй компьютерлерни, бичии уруг­ларны ойнадып тургаш, угаан-медерелин сайзырадыр өрээлдиң херекселдерин сонуургап көргеннер.

Мурнунда Россияга чар­­лаан турган «Культура» деп национал төлевилелге конкурс езугаар киржири-биле Кызыл, Эрзин болгаш өске-даа кожууннарның культура, библио­тека ажылдакчылары дыка улуг ажылды кылгаш, шилилге комиссиязынче чоруткан турган. Ооң түңнелинде Тывадан үстүнде адаанывыс ийи кожууннуң биб­лиотекалары тиилекчилерниң аразында киргени эрткен чылдың август 28-те билдинип келген. Олар бодап, тургузуп алган тө­ле­­вилелдерин амыдыралга боттандырарынга кайызы-даа 5 миллион рубльди алгаш, хөй ажылдарны боттарының күжү-биле кылып эгелээн турганнар. Кожууннар чагыргалары база немелде акшаландырыышкынны кылган. Улуг күштү, чарыгдалдарны үндүрүп тургаш, кылган ажылдарның түңнелинде онзагай чараш, хөй угланыышкынныг ажылдыг, уругларның өөренип, сайзыраарынга таарымчалыг библиотека Каа-Хем суурнуң төвүнде бар апарган.

Аңаа чыылганнарга Кызыл кожуун чагыргазының даргазы Ай-Хан Догур-оол, культура эргелелиниң начальниги Кызыл Куулар, хоорайдан, кожуун­нардан келген аалчылар, коллегалар, Кызыл кожууннуң библиотекарьларының удуртукчузу Марина Карти болгаш өскелер-даа байыр чедирип, чылыг сөстерни сеткилинден чугаалап, чамдык ажылдакчыларга шаңнал-макталдарны тывыскан.

Каа-Хем суурда Уругларның уран чүүл школазының башкылары, өөреникчилери, бир иеден чаңгыс  хүн төрүттүнген үш оолдарның бирээзи, «Ожук-Дажы» деп ансамбльдиң удуртукчузу Саид Чүльдүк хөйге билдингир апарган «Согун-Доруг» деп ырын аңаа келгеннерге бараалгадып, күүсеткеннер.

Хенче-Кара Монгуш.

Предыдущая запись
ТҮРЛҮГ-СҮРЛҮГ КҮЧҮТЕН МӨГЕ
Следующая запись
Делегей чергелиг эртемден
Меню