Рубрикалар

АМЫ-ТЫН КАМГАЛААНЫ ДЭЭШ ШАӉНААН

Ак сеткилдиг болгаш эрес-дидим, бурунгаар депшилгелиг чаартыкчы үзел-көрүштүг аныяк-чалыыларны үнелеп, төлептии-биле шаӊнаары-даа, деткиири-даа чөптүг. Чүге дээрге республиканыӊ келир үези – аныяк салгалдыӊ холунда.
Назы-хары бичии-даа бол, быжыг амыдыралчы туруштуг улуг кижилер дег, шиитпирлиг, эрес-дидим оолдарныӊ бирээзи Кызылдыӊ Президентиниӊ кадет училищезиниӊ 6-гы клазыныӊ өөреникчизи Ай-Демир Моӊгуш болган.

Март 15-те Россияныӊ Истелге комитединиӊ Тыва Республикада истелге эргелелиниӊ удуртукчузу Константин Столбин үлегерлиг кадет оолга өөрүп четтиргенин илередип, мобильдиг телефон-биле шаӊнаан.

Ай-Демир Моӊгуш 2021 чылдыӊ чайын дыштанылга үезинде эштери Сайын-Буян Дондуп, Алдын-Даш Доржу, Аржаан Ондар-биле кады Чадаана хоорай дужунда Хемчик хемниӊ эриинге ойнап турганнар. Оларныӊ чоогунга эштип турган аныяк уругнуӊ сугга дүжүп турарын эскерип кааннар. Кижиниӊ амы-тыны дег үнелиг чүве турбас дээрзин оолдар угаап медереп билир. Ынчангаш хай-халапка таварышкан кижини дүрген камгалаарын шиитпирлээннер. Четтиништир туттунчупкаш, сугга барган херээжен кижини эрикче үндүр тыртып эккелгеннер. Аӊаа бирги дузаны кадып, амы-тынын ынчаар камгалаан.
Эрес-дидим, шиитпирлиг чоруун херек кырында амыдыралга бадыткап көргүскен кадет Ай-Демир Моӊгушту Кызылдыӊ Президентиниӊ кадет училищезинге байырлыг чыскаалга шаӊнаан.


Р.Демчик

Предыдущая запись
ШЫЛГАРАӉГАЙ АНЫЯК СПОРТЧУ ПРЕЗИДЕНТИНИӉ ГРАНТЫЗЫН АЛГАН
Следующая запись
КӨРЖЕӉ-БРИКЕТТИ «УМНИКТИӉ» ЭКСПЕРТТЕРИ ЭКИ ДЕП ҮНЕЛЭЭН
Меню