Рубрикалар

АМЫР-ТАЙБЫҢ ЧОНГА АЧЫ-ДУЗА

«Аныяктарның Улусчу фронтузунуң» болгаш «Кызыл крестиң» кежигүннери уругларга болгаш улгады берген назылыг улуска бирги хереглелдиң барааннарын хүлээп ап турар. Чыгдынган гуманитарлыг дузаны Донбасстан келген чонга дамчыдып берген.

Россияның аңгы-аңгы регионнарынче Донецк биле Луганск республикалардан келген чонну «Кады бис» волонтерлар шимчээшкининиң хөй-ниитижилери уткуп, түр үеде чурттаар черлерже чедирип, дузазын көргүзүп турар.

«Аныяктарның Улусчу фронтузунуң» Тывада координатору Буян Сонам хөй-ниитижилерниң кылып чорудуп турар ажылын таныштырган: «Тываның волонтерлары тургустунуп келген нарын байдалды билип, чогуур хемчеглерни чорудуп эгелей бердивис. Донецк болгаш Луганск республикалардан келген чонга гуманитарлыг дузаны көргүзери-биле ачы-дуза чедирер күзелдиг улусту хаара тудуп, материалдыг дузаны чыып турар бис. Амдыызында Тываның бүгү чонунга материалдыг дуза чыыр кыйгырыг салбаан бис. Хөй кезиинде удуртур органнарда ажылдап чоруур даргалар болгаш хууда сайгарлыкчылар янзы-бүрү барааннарны эккеп берип тур. Хөй-ниитижилер бичии уругларга номнар, кыдырааштар болгаш чуруттунар карандаштар, альбомнар, арыг-силиг тударынга херектиг саваңнар, диш чуур пасталар, щеткалар дээш амыдыралга чугула херек чүүлдер-биле дузалажып турар.

Ниитизи-биле алыр болза, бүгү Россия иштинде 4200 хире волонтерлар бо ажылда хаара туттунган. «Аныяктарның Улусчу фронтузунуң» Россияда удуртукчузу, Күрүне Думазының аныяктар политиказының координатору Игорь Костюкевич аныяк эки турачыларның ажылын дүн-хүн дивейн, уйгу-чыдын чок уштап-баштап турарын демдеглээр-дир мен».

Ук республикалардан келгеннерге дузалажыр күзелдиглер дараазында адрестерге баар:
Кызыл хоорай, Ленин кудумчузунуң 32 дугаар бажыңында 122 дугаар кабинет;
Ленин кудумчузу, бажың 60, 59 дугаар кабинет.
Харылзажыр дугаары: 8 (923) 758-0117.

Айдың ОНДАР.

Чуруктарны интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
«АНТИКЛЕЩ» — КАДЫКШЫЛ КАМГАЛААР ПРОГРАММА
Следующая запись
ЭКИ ОРУКТАР — АЖЫЛ-ХЕРЕКТЕРНИҢ ДАМЫРЫ
Меню