Рубрикалар

АМЫР-ТАЙБЫӉ ЧУРТТАЛГА ДЭЭШ

«Хемчег ап, шеригниӊ тускай операциязын эрттиреринче албадапкан. Чүге дизе сөөлгү сес чыл дургузунда ол бергедээшкиннерни шиитпирлээр дээш, эп-чөп-биле чугаалажып, шупту аргаларны ажыглап келген. Россияныӊ санал-оналын моон соӊгаар тоовайн, херекке албайн чоруп турарынга ол чөпшээрешпес. НАТО Украинаны альянче киирип алырынга чөпшээрешпейн, ооӊ девискээринге боттарыныӊ чепсектиг күштерин тургуспас-даа болза, ийи чурттуӊ аразында дугуржулгазы-биле Киевти дөмей-ле чепсек-биле хандыра бээр. «Минскиниӊ дугуржулгазынга» сес чыл дургузунда өштүү-биле шаптыктап келген. Амыр-тайбыӊ тургузар операцияны ынчангаш эгелээн»
Россияныӊ бокс талазы-биле спорт мастери Начын Чамбалдоо

Предыдущая запись
ЫТСЫГ ХАМААРЫЛГАЛЫГ БОЛБААЛЫҢАР!
Следующая запись
 РОССИЯНЫӉ СУМО ЧЕМПИОНАДЫ — ДОРТ ЭФИРДЕ
Меню