Рубрикалар

Андрей ПОТАПОВ: »Май 9 – чоннуң байырлалы».

«Май 9 – чоннуң байырлалы. Фашистиг Германияга совет чоннуң Тиилелгезиниң төөгүлүг хүнү-дүр» — деп, «Магистральный-3» хереглекчилер кооперативиниң баштаар чериниң даргазы Андрей Потапов социал четкиде бодунуң арынынга бижээн.

«Ол дайынны совет чоннуң чайгылыш чок, маадырлыг болгаш коргуш чок чоруунуң ачызында тиилээн. Ол бистиң чурттуң өг-бүле бүрүзүнге дегген деп болур. Ол шупту национал чоннарны каттыштырган. Дайын чүгле мурнакчы одуругга эвес, чуртувустуң тылынга база турган. Кижилер чүгле ок-чепсектен эвес, аш-чут болгаш түрегделден өлүп турган. Күчүлүг чонувустуң чүгле демниг күжениишкини-биле ол дайынны өгбелеривис тиилеп үнген» — деп, ол бижип турар.

Ол ышкаш фашистиг Германия-биле демиселге тыва чон кызыгаар чок деткимчезин көргүскенин демдеглээн. Фронтуже чүгле тыва эки турачылар эвес, аъш-чем болгаш идик-хеп-биле иштээн кызыл коштар чоруп турган.

«Дайын шуптувусту каттыштырган. Амгы үеде безин бистиң республиканың оолдары Донбасс болгаш Луганскының тайбың чурттакчыларының эрге-ажыын камгалап турарлар. Ылаңгыя бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыска Улуг Тиилелге хүнү-биле байырны чедирип, бүдүн-бүрүн болгаш кемдевейн, маадырлар бооп чанып келирин күзээр-дир мен» — деп демдеглээн.

Ол ышкаш Андрей Потапов кырган-ачаларга болгаш өгбелерге өөрүп четтириишкинниң чылыг-чымчак сөстерин илереткен: «Бо хүн бистиң төрээн чурттувусту, Совет Эвилелиниң чоннарын фашистиг дарлалдан камгалааннарга, дыка хөй Европа болгаш Азия чурттарынга тайбыңны болгаш хамаарышпас чоруун бергеннерге мөгеер-дир бис.

Улуг Тиилелгениң маадырлыг чоруу болгаш чаңчылы бисти Ада-чурттуң Улуг дайынының маадырларынга болгаш хоочуннарынга хамааты хүлээлгезин күүседиринче кыйгырып турар. Төрээн чурттувустуң өндүр чаагайын болгаш күжүн кажан-даа утпаалыңар. Тиилелге хүнү-биле байыр чедирбишаан, өг-бүлелериңерге тайбыңны болгаш аас-кежикти күзедим».

Предыдущая запись
Ирина КАЗАНЦЕВА: »Делегейге тайбыңны болгаш эп-сеткилди, бүзүрелдиг даартагы хүннү күзедим!»
Следующая запись
Тылдыӊ маадыр ишчизинге байыр чедирген
Меню