Рубрикалар

Аныяктар өргээзинге чүү турар?

«Экии, хүндүлүг «Шын» солуннуң редакциязы!

Кызыл хоорайның Аныяктар өргээзинге ажыттынган «Кванториумга» оглум дыка сонуургалдыг барып турду. Бижидип алгаш, башкызының айыткан хүннеринде неделяда ийи катап бөлгүм кичээлдеринге киржир. Чоокта чаа, неделя бурунгаар, «Кванториум» өскээр көже берген. Ынчангаш бо чоокку үелерде уруглар хүлээвес дээрзин башкызы дамчыткан. Чоокку Каа-Хемде школа-интернатче көжериниң барымдаазы бар. Аңаа септелге ажылдары база хереглеттинип турар. Ажылдап эгелээринге белен апаргаш, ол дугайында дамчыдыптарын аазады. Назы четпээн уруглар хоорайдан ындыг ырак черге барып өөренир бе? Уругларның сонуургап барып турганы «Кванториумну» чүге ырадыр көжүрүп турар ирги? Хоорай уругларынга Чоокку Каа-Хемче неделяда ийи катап баары берге эвес бе? Уругларның часкы дыштанылгазын уткуй чүге «Кванториумнуң» ажылын соксатканыл?» деп бижээн чагаа «Шын» солуннуң редакциязынга келген.

«Өөредилге» национал төлевилелдиң боттанылгазы-биле ажыткан «Кванториум» уруглар технопарыгынга «IТ-квантум», «Геоквантум», «Пром­робоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Хайтек» угланыышкыннарга уругларга база оларның ада-иелеринге халас мастер-класстарны Кызыл хоорайның төвүнде, чоокта чаа ажыттынган, Аныяктар өргээзинге эрттирип турган. Уругларга ажыттынган «Кванториум» дугайында массалыг информация чепсектери чаңгыс эвес удаа чырыткан. Сонуургалдыг уруглар келгеш, мастер-класстарга киржип турганы шын. Ынчалза-даа уругларның барып турганы «Кванториумнуң» ажылын чоокта чаа түр үеде соксатканы билдинип келген.

Ынчангаш ТР-ниң Өөредилге яамызы-биле харылзашкаш, ук айтырыгга харыылап бээрин диледивис. Аныяктар өргээзи Өөредилге яамызынга эвес, а ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызынга хамааржыр. Бо хонуктарда «Кванториум» уруглар технопарыгынга оран-саваны дилеп турар дээрзин ТР-ниң Өөредилге яамызы дыңнатты.

Аныяктар өргээзинге «Кванториум» технопарыгы турбас чүве болза, аңаа чүнү планнап турарын ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызындан айтырдывыс.

Кызыл хоорайда Аныяктар өргээзинге Чогаадыкчы үлетпүр (Креативных индустрий) школазы ажыттынар. Ук школаны ажыдары-биле, 54 миллион рубль деткимчени Тыва Республика федералдыг бюджеттен алган.

Үн режиссуразы, амгы үениң электроннуг хөгжүмү, чурук болгаш видео тырттырар херексел, анимация болгаш 3D-графика, каасталга (дизайн), VR болгаш AR деп интерактивтиг технологиялар ук өөредилге черинге турар. Аңаа 5-тен 11-ги класска чедир уруглар, оолдар келгеш, халас өөренип ап болур. Олар аңаа боттарының төлевилелдерин чогаадып өөренир аргалыг. Амгы үениң технологияларынга ховар специалистерни белеткээринге чаа ажыттынар школа улуг идиг болур дээрзи чугаажок.

Чогаадыкчы үлетпүрлер школазын 2022–2023 чаа өөредилге чылының эгезинде, сентябрь айда, ажыдары планда көрдүнген. Школага ниитизи-биле алды студия турар. Студия бүрүзүнге 11 уруг өөренир. Чаңгыс үеде хары угда 66 уругну аңгы-аңгы кичээлдерге хаара тудар арга тургустунуп келир.

Чүгле харын, «Кванториумнуң» салым-чолу агаарда астына берген.

Айдың ОНДАР.

Чуруктарны интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Вавилин ээтпээниң ногаажызы
Следующая запись
Россияга каттыжар
Меню