Рубрикалар

Апрель 30 — Россияныӊ Өрт камгалалыныӊ хүнү.

«Чеӊи кургаг болзун!» деп йөрээп, чонар-даш шаӊналды тывыскан

📢Апрель 30 — Россияныӊ Өрт камгалалыныӊ хүнү.

Тываныӊ Онза байдалдар яамызыныӊ Кол эргелели профессионал байырлалыныӊ бүдүүзүнде байырлыг чыскаалды эрттирген.

«Кандыг-даа хай-халап болу бээрге, баштай кижиниӊ угаан-сагыжынга МЧС -че долгаар деп бодал келир. Мурнай дуза кадып чедип келир улустар-ла үргүлчү өртчүлер-камгалакчылар болур.

Яамы «Бистер бир дугаарында дуза кадып чедип келир бис» деп кыйгырыг-биле ажылдап турар. Онза хүндүткелге төлептиг улус — хоочуннарывыс. Оларныӊ хөй кезии аныяк өртчүлерни өөредип, өртек-үнези чок арга-дуржулгазын, билиин дамчыдып бербишаан, эгин кожа кады ажылдап келген.

Өртчү, камгалакчы ажылга кирип, Төрээн черинге шынчы болур даӊгыраан бээри дээрге Өртке удур федералдыг албанныӊ ажылдакчызыныӊ ыяк сагыыр хоойлузу-дур. Ажыл-албан хүлээлгеӊерни алдар-ат-биле, төлептии-биле күүседириӊер!

Бо байырлала хүнүн таварыштыр яамыныӊ бүгү составынга, хоочуннарга быжыг кадыкшылды, өлчей-кежикти, Ада-чуртунуӊ менди-чаагай чоруу дээш ажыл-албанынга моон-даа соӊгаар чедиишкиннерлиг болурун йөрээдим! Чеӊиӊер кургаг болзун!» деп, Алексей Артемов, Тывада ОБЯ-ныӊ кол эргелелиниӊ даргазы сөс байыр чедирип, эки күзээшкиннерин илереткен.

Россияныӊ өрт камгалалыныӊ тургустунганындан бээр 373 чыл оюнда, республиканыӊ Кол эргелели эки үре-түӊнелдиг ажылдап турар коллективке тыпсыр чаагай чаӊчылды тургускан.

Бичии чаш төлдү өрт айыыл-халавындан камгалап алган өртчүнүӊ овурун чонар-даштан сиилбип кылгаш, «Өртчүлерниӊ, камгалакчыларныӊ маадырлыг чоруунга тураскааткан» деп бижээн.

Ол дээрге ажыл-албанныӊ тергиин командазын чылдыӊ-на өрт кезектериниӊ ажылыныӊ түӊнелдери-биле шилээш тыпсыр, шилчип чоруур шаӊнал болур.

Республиканыӊ ОБЯ-ныӊ Кол Эргелелиниӊ даргазы А.Артемов регионда эӊ-не эки ажылдыг өртчүлер командазы — Барыын-Хемчик кожууннуӊ өрт-камгалалдыӊ 3-кү кезээнге чонар-даш шаӊналды тывыскан.

Тыва Республиканыӊ Чазаа, Тываныӊ Дэди Хуралыныӊ (парламентизи) шылгараӊгай болгаш үлегерлиг ажыл-чорудулгалыг өртчүлерни, камгалакчыларны тус-тузунда шаӊнаан.

Тыва даг-дүгү комбинадыныӊ аварийлиг тудуунга Хакасияныӊ ийи ажылдакчызыныӊ амы-тынын камгалаар дээш, ол-ла черинге кезиишкин эрттирген эмчилерни база шаӊнаар.

Камгалакчылар биле эмчилер эгин кожа ажылдап, ажыл-албанын демниг кылып чоруурлар.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Оруктарда камераларның саны чүге көвүдеп турарыл?
Следующая запись
Тайга торуу чыгбаан, а хээлини алган
Меню