Рубрикалар

Арага аймаан садарының дугайында

Тывага арага аймаан 11.00 шактан 19.00 шакка чедир садарын планнап турар

Тываның Дээди Хуралы ноябрь 19-та арага аймаан 11.00 шактан 19.00 шакка чедир дыштаныр хүннерде база садар дугайында хоойлу төлевилелин бирги номчулгада хүлээп алган.

Ындыг-даа болза, арага аймаан садарынга хамаарышкан хоойлунуң күш киреринге чедир Дээди Хуралга  ам-даа ийи номчулганы эртер ужурлуг.

Арага аймаан өске чылдарда база хоруп турган. Ынчан чонга багай шынарлыг арага аймаан бүдүү садар чорук нептереп, чон аңаа хорананып турган таварылгалар көвүдеп турган. Шагдаа ажылдакчылары неделя санында шак ындыг бүдүү арага садар точкаларны илередип, оларны хаап турганының кадында-ла, үр болбаанда чаа ындыг арага садар черлер дөмей-ле тыптып кээп турган.

Бир эвес шынарлыг арага аймаан хостуг садып эгелээр болза, бүдүү арага садар точкалар эвээжээр, улустуң арагага хоранангаш, өлүп-хораары-даа ховартай бээр чадавас дээн бодалдарны чамдык улус илередип турар.

Сагындырып каалы, Тывада амгы үеде 2011 чылдың 11 айның 11-де  дугаары 952 ДХ-I “ Тыва Республиканың девискээринге арага аймаан үүрмектей садарын болгаш арага аймаа ижерин кызыгаарлаарын күрүне чергелиг чурумчударының дугайында” хоойлу ажылдап турар. Аңаа үндезилээш, республика девискээринде арага аймаан 11.00 шактан 15.00 шакка чедир дыштаныр хүн чок садарын чөпшээрээн.

бист.корр

Предыдущая запись
АРАМАЙЛААШКЫН ЁЗУЛАЛЫ
Следующая запись
СОЛУН АЖЫЛЫ ЧАҢГЫС ЧЕРГЕ ТУРБАС
Меню