Рубрикалар

АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН БАДЫРАРЫНГА ЧАА ДҮЖҮТ ДУЗАЛААР

Россияда аъш-чем аймааның өртээ даштыкы чурттарныындан аар деп хомудалды Президент В. Путинге бир херээжен кижи киирген.

Эрткен чылын болгаш бо чылдың төнчүзүнде аъш-чем аймаа эң аар өртектиг апарганын В. Путин демдеглээн. Чигир биле хендир үзү өскелерге деңнээрге өртээ эң-не өскен. Сөөлгү 10 чылда бүгү делегейге ниитизи-биле аъш-чем аймааның өртээ аартаан. Президентиниң чугаалап турары-биле алырга, аъш-чем аймааның өртээн өйлеп болур, ынчалза-даа шупту барааннарга өйлээри болдунмас. Чем өртээн бадырарынга чаа дүжүт дузалаар дээрзинге идегелин Путин илереткен.

Предыдущая запись
Шериглер көвүрүг тудуун эгелээн
Следующая запись
ЭГЕ КЛАССТАР ЧАҢЧЫЛЧААН ХЕВИРГЕ ӨӨРЕНИР
Меню