Рубрикалар

Аъш-чем барааннарының өртектери улгаткан


Тываның экономика яамызының дыңнадып турары-биле, чурттакчылардан аъш-чем барааннарынга өртектерниң улгатканының дугайында хөй хомудалдар кирип турар. Шынап-ла, бүдүн чуртта аъш-чем барааннарының өртектериниң өзүлдези бүдүрүкчүлерден болгаш сайгарлыкчылардан садып ап турар өртектерниң улгатканы-биле холбашкан, шак ындыг байдал Тывада база тургустунган. Ол ышкаш чаа чыл мурнунуң үезинде чоннуң аъш-чем продуктуларынга хереглелиниң улгатканы өртектер өзүлдезинге база дээп турары чугаажок.
Чижек кырында көөрге, транспорт-биле эптиг байдалда турар кожавыс Хакасияда безин чамдык аъш-чем барааннарының өртээ Тывадан улуг болуп турар.
Тываның кожууннарында садыг-саарылга черлеринде болгаш улуг садыг четкилеринде байдал ажырбас, барааннар курлавыры неделя санында немежип турар. Аъш-чем болгаш бирги хереглелдиң барааннар чедирилгезинде айтырыглар чок.
Кожавыс Хакасия-биле деңнештир, республикада аъш-чем продуктуларының ортумак өртектеринге деңнелгени чоруттунган:
-инек эъди (сөөк чокка), килде 288, 70 руб. Хакасияда – 322, 42 руб.
— хой эъди (сөөк чокка), килде – 353,40 руб. Хакасияда – 363,65 руб.
— арыглаттынган сүт, үскүрү 2,5-3,2 хуу – 73,48 руб. Хакасияда – 67,72 руб.
— үнүш үзү – 128,24 руб. Хакасияда – 130,57 руб.
— дагаа чуургазы – 75,46 руб. Хакасияда – 74,42 руб.
— хоюг чигир – 57,99 руб. Хакасияда – 57,42 руб.
— чиг далган – 39,92 руб. Хакасияда – 40,84 руб.
— чиг чиңге-тараа (пшено) – 63,91 руб. Хакасияда – 65,01 руб.
— вермишель – 53,74 руб. Хакасияда – 64,84 руб.
— картофель – 24,09 руб. Хакасияда – 30,70 руб.
Ол ышкаш кожууннар чагыргалары өртээ чүгээр аъш-чемнерни садып алыр ярмаркаларны дыштаныр хүннерде доктаамал эрттирип турарлар.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Авыралдыг аржааннарывыс
Следующая запись
Владимир Путин: 2021 чылдың төнчүзүнге чедир суурларга харылзааның бүгү-талалыг системазын тургузар
Меню