Рубрикалар

АВЫЙГАНДА БАЖЫҢ-ИНТЕРНАТ ЧААРТТЫНГАН

Каа-Хем кожууннуӊ Авыйган суурда Бүренниң бажыӊ-интернады чаа туттунган беш корпузун ажыдарынга белеткенип турар. Корпус бүрүзүнге ат тывысканы солун – понедельник, вторник, среда, четверг болгаш пятница. Чаа оран-саваны «Демография» национал төлевилелдиӊ «Улуг назылыглар» программазы-биле тутканын ТР-ниӊ Күш-ажыл болгаш социал политика яамызыныӊ парлалга албаны #Shyntuva дыӊнаткан.

Бажың-интернат 4 785 дөрбелчин метр, чаӊгыс каът, шевергин, чараштыр кылган беш аӊгы корпустардан тургустунган. Кадыыныӊ байдалы-биле кызыгаарлыг кижилерни эки азырап карактаарынга эптиг кылдыр кылдынган бажыӊчыгаштар бар. Кадыы кызыгаарлыг онзагай кижилерниӊ шимчээшкини хостуг болурунга таарымчалыг делгем, чырык өрээлдерлиг, коридорларлыг. Дыштанылга черлерин аӊгы холлдарда кылганы эптиг. Чурттаар секцияларда чунар душтар, арыгланыр өрээлдер пост бүрүзүнде бар: оруннар, столдар, сандайлар, тумбочкалар болгаш шкафтар-биле дериттинген.

Социал оран-саваныӊ ажылдакчылары чаа корпустарныӊ ажыттына бээрин четтикпейн манап турарлар. Чай кадында-ла чараш өрээлдерже кирип, тудуп, кылып кааныныӊ экизин магадай бээрин ажылдакчылар чажырбадылар. Корпустарны неделяның хүннеринге адап алганнар болгай, ынчангаш аразында телефонга «Мен пятницада мен» дээр болза, коллегалары ол кижиниӊ кайдазын билип каарлар.

Бажыӊ-интернаттыӊ долгандыр девискээрин чаагайжыдып, беседкаларны, спортчу шөлдерни, узун сандайларны кылганы онза.

#Социалполитика #Күш_ажылболгашсоциалполитика #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АСКАН МӨӨГҮЖҮ ТЫВЫЛГАН
Следующая запись
ИЙИ ТӨЛЕВИЛЕЛ ГРАНТЫЛАР АЛЫР
Меню