Рубрикалар

«АЯННАШКАН ҮЖҮКТЕР»

Февраль 18-тиң хүнүнде К. И. Чуковский аттыг уруглар ном саңынга ютуб-каналга дорт эфирге ужуражылга болуп эрткен. Аңаа хоочун башкы Валентина Мартан-ооловна Сарыглар база Россина Тогус-ооловна Сандый Кызыл хоорайның Арыя Араптановна Алдын-оол аттыг № 2 школаның эге класс башкылары киришкен. Валентина Мартан-ооловнаның чаа үндүрген «Аяннашкан үжүктер» деп класстан дашкаар номчулга ному-биле дорт эфирге номчукчуларга таныштырган.

Номнуң кол сорулгазы – тыва дылывысты хумагалап хүндүлеп, уругларның тыва дылын шын, тода чугаалааарынга, оларның сөс курлавырын байыдарынга, чугаа-домаан сайзырадыры.

«Ам бо берге, нарын үеде тыва дылывыс уттундуруп, чидериниң кырында келгенинге хомудап, моон соӊгаар тыва дылывысты камгалап артырып алырын бодап келгеш, аныяк эге класс башкыларынга, ада-иелерге «далайга дамды дуза» дээр болгай», – деп Валентина Мартан-ооловна чугаалаан. Номнуӊ бир дугаар номчукчузу Россина Тогус-ооловна улуг сонуургал-биле номчааш, өөреникчилеринге бо ном дузалыг деп үнелээн.

Номда тыва дылдың 36 уннериниң үжүктерин өөренип алзын дээш, үжүк бүрүзүнге бичии шүлүктерни чогаадып, чараш өңнүг чуруктарны киирип, улам хандыр билип алзын дээш дүрүмнерни, үлегер домактарны, тывызыктарны киирген. Ол ышкаш чогаалчыларның уругларга чаптанчыг чараш шүлүктери өөредиглиг база ужур-уткалыг. Ынчангаш аныяк ада-иелерге ажы-төл кижизидилгезинге бо ном ажыктыг боор деп Валентина Мартан-ооловна номчуурун сүмелеп турар.

Номну сонуургаан ада-иелер, башкылар, өөреникчилер, библиотекарьлар Валентина Мартан-ооловнаже долгааш садып ап болур. Т. 89233899343.

https://youtu.be/_XHyn-8gbYo

#Шынсолун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Культуратувы #Библиотекитувы #Чуковка17 #презентация #ном #чаштар #ужуктер #тывадыл #башкы #билиг

Предыдущая запись
СУМОГА РОССИЯ ЧЕМПИОНАДЫ ТЫВАГА ЭРТЕР
Следующая запись
ТӨРЭЭН ДЫЛ ХҮНҮНДЕ БОЛУР ХЕМЧЕГНИ ЧЫЛДЫРГАН
Меню