Рубрикалар

Ажы-төлдү кээргеп көрээлиңер

Тыва республикада уругларның эрге-ажыының талазы-биле бүрүн эргелиг төлээзи Сайзана Товуу уруглар бажыңынга барып четкен. Ында ниитизи-биле 67 уруг бар. Оларның 3-үнден төрүттүнүп келирге-ле авалары ойталап каапкан. Артканнарының ада-иези янзы-бүрү берге байдалдарга таварышканындан уругларын азырап шыдавайн баргаш, уруглар бажыңынга эккеп каапкан болуп турар. Оларның аразында ада-иези чырык өртемчейден чоруй барган уруг чок. Республиканың уруглар бажыңында шупту дириг ада-иелиг уругларның чыылганының чылдагааны хөй кезиинде арагалаашкын болуп турар. “Чаш уруг бүрүзү өг-бүлеге өзер ужурлуг. Бүгү-ле бар күштү үндүрүп тургаш, бо сорулганы чедип алырын Уруглар бажыңының улуг эмчизинден диледим. Ада-иелерге кыйгырыг — ажы-төлүңерни кээргеп, бодуңарга энерел сеткилден оттуруп көрүңер!” – деп, Сайзаана Товуу социал четкиде блогунда демдеглээн.

Предыдущая запись
Ажы-төлдүң айыыл чок чоруу — улуг улустуң харыысалгазында
Следующая запись
Май 7 – Радио болгаш харылзаа адырының хүнү
Меню