Рубрикалар

Ажы-төлдүг өг-бүлелер кандыг пособие алырыл?

Божаан дээш чаңгыс катап 20 472 рубль.

Уруг азырап олургаш, ай санында 1,6 харлыынга чедир ортумак шалыңның 40 хуузу.

Иштиг херээжен улус божуурунга чедир регионнуң чурттаарының эң кудукку деңнелиниң — 50 хуузун алыр.

Ие капиталы – 524,5 муң рубль (Бир дугаар төл төрүттүнгенде);

Ийи дугаар уругга – 168,6 муң рубль;

Ооң мурнунда ие капиталы албаан болза — 693,1 муң рубль;

Хөй ажы-төлдүг өг-бүле чурттаар оран-сава садып алганда — 450 муң рубль алыр.

Чоок улузуңар болгаш эш-өөрүңерге бо медээни дамчыдыңар.

Предыдущая запись
Чээли дыштанылгазы деп чүл?
Следующая запись
Аныяктарны ажылга хүлээп алырга, күрүне субсидияны бээр
Меню