Рубрикалар

Ажыктыг сүмелер

Шай

Чаңгыс катап ажыглааш, октаптарывыс шайны кургаткаш, шыгжап ап турар. Кажан согуна тарыыр үе келирге, дөс бүрүзүнге бир хап шайны уруп тургаш, тарып алырга, согуна белен-селен аарывас болур.

 Марганцовка

Эң-не эптиг болгаш өртээ чиик үрезин камгалакчызы — марганцовка. Кандыг-даа үрезинни тарыыр бетинде, марганцовка эзилдириинге суп алырга, янзы-бүрү аарыг­лардан камгалалдыг болур. 10 л сугга 2 бичии омааш ишти марганцовканы эзилдиргеш, тарымал честек-катты чечектелип турар үезинде, куурартыр ириирин болдурбазы-биле чаштырып болур. А эмин эрттир чемгир эвес (розовый) кылдыр эзилдирген сугга картофель үрезинин тарыыр бетинде суп алырга, курттан (проволочник) камгалаар.

Чеснок

Үнүштүң иммунитедин чеснок хандызы быжыглаар. Бир литр хайындырган сугга чесноктуң 4-5 адырын 20 минута тургузар. Болу берген хандыны суггарарда, 1 л сугга 1 улуг омааш ишти ажыглаар. Ындыг ханды кандыг-даа үнүшке таарымчалыг болур.

 Чадаң болгаш бедик үнер чемиштиг ыяштарга

Дүжүдүн ажаар бетинде, бир ай бурунгаар чаштырар. 10 л сугга 10 мл 5 % йодтуң эзилдириин холуур. Үш хонгаш катаптаар. Сыпта чемижи иривезин дээш, чаштырар.

Предыдущая запись
Сүзүктен сегиир
Следующая запись
Өзүмнерни шилиири – езулуг уран арга
Меню