Рубрикалар

Ажыл-агыйжы сургакчылаашкынның түңнелдери

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Вла­дислав Ховалыг Москва хоорайга сургакчылаашкынының түң­нелдерин журналистерге дың­наткан.

– Электри энергиязы чокта респуб­лика канчап-даа бурунгаар хөгжүп шыдавас. Ынчангаш Россияның Чазааның Даргазының оралакчызы Александр Новак-биле электри энергиязының айтырыын шиитпирлээр дээш, ужуражып чугаалаштывыс. Бо айтырыгны үш дугаар немелде шугум «Шушенск-опорная» дузалал станциязындан Туран болгаш Каа-Хем таварты Кызыл уунче киирип, шиитпирлеп болур арга бар. Бо төлевилелди боттандырып тура, немей 130 мегаватты ап болур арагавыс бар» – деп, В. Ховалыг чугаалаан.

Электри энергиязының чедишпезиниң хараазы-биле регионда улуг инвестиция­лыг төлевилелдер боттандырары болдунмайн турар. Ылаңгыя тудуг адырынга байдал нарыыдай бээр. Тудуг талазы-биле Кызыл хоорайга 45 мегаватт электри энергиязы чедишпейн турар.

Улуг инвестициялыг төлевиледерни боттандырарынга 85 мегаватт электри энергиязы чедишпейн турар. Ниитизи-биле немелде электри энергиязы кииреринге 24 миллиард рубль херек. Ам бо хүнде Турандан Каа-Хем биле Кызыл дузалал станциязынга чедир шугум тударынга 7 сая рубль тып алыры арткан. А артканын аңгы-аңгы инвестициялыг программалардан болгаш «Росчеткиниң» төлевилелдеринден алыры көрдүнген.

ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Роман Кажин-оолдуң чугаазы-биле алырга, немелде энергия шугумун кииреринге четпейн турар 7 миллиард рубльди тывар дээш, федералыг компаниялар-биле чугааны чорудуп турар.

Владислав Ховалыг Москвага оон ыңай электри энергиязының өртээниң тарифтерин эвээжедириниң дугайында база чугаалашкан. “Каш хуу эвээжээнин июнь эгезинде шупту деңге билип алыр бис” – деп, ол чугаалаан.

Ак-Суг хөмүр-даш тывыжында завод тудуунуң төлевилелиниң боттаныышкыны кандыг чадада чоруп турарын журналистер сонуургап айтырган.

– 2020 чылдың майда бо төлевилел экологтуг экспертизаны чедиишкинниг эрткен. 2024 чылда ук төлевилел боттаныр ужурлуг. Комбинатка 2000 ажыг кижини ажылга хаара тудар. Бо төлевилел-биле келир үеде комбинатка ажылдаар кадрларны белеткээр даг техникумунуң тудуун планнап турар – деп, В. Ховалыг харыылаан.

Владислав Товарищтайович тудуг дугайында база чугаалаан: «Тывага тудуг сезону кончуг кыска хуусаалыг деп чүүл билдингир. Бисте оран-саваның дөрбелчин метр бүрүзү алдын өртектиг болгай. Виталий Мутконуң удуртканы «Дом.рф» деп күрүне корпорациязының деткимчезиниң ачызында тудуг адырынга хөлчок эки аргалар ажыттынып келир. Чоокку үеде бо корпорация-биле кады ажылдажылганың дугайында керээни чарар деп турар бис. Ооң боттанылгазын бо сезонда-ла эгелей бээр бис. Чуртталга тудуунуң хемчээлдерин улгаттырган тудум бажыңнар өртектеринге эки салдар чедирер аргалыг апаар бис» – деп дыңнаткан.

Россияның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Ирек Файзуллин-биле ужуражылгазын база демдеглээн:

“Регионнуң тудуг комплекизиниң хөгжүлдези, аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрери, федералдыг программалар күүселдези – чугааның кол кезээ болган. Тывада бажыңнар өртээ дыка улуг, тудуг ажылдарын көвүдеткени-биле байдал өскерлир чадавас. Ынчангаш федералдыг деңнелде деткимче дыка херек, ужуражылга үезинде ол талазы-биле дугуржулганы чедип алган бис”.

Оон аңгыда, В. Ховалыг «Роснефть» компанияның президентизиниң оралакчызы-биле кывар-чаар чүүлдүң шынарын канчап бедидип алырын база ооң өртээн өстүрбезиниң дугайында чугаалашканын журналистерге дыңнаткан. Удавас «Роснефтини» төлээлеп, бөлүк ажылдакчылар келир. Ынчан ол айтырыгны шыңгыы шиит­пирлеп эгелээрин чугаалашкан.

Айдың ОНДАР.

Буян Ооржак

тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
“Хөлегеден” бизнести уштуру — үргүлчүлелдиг ажыл болур
Следующая запись
Оруктар тудуунга тайылбырны берген
Меню