Рубрикалар

АЖЫЛ-ИШЧИ ШҮЛҮКЧҮНҮӉ АДЫН ТЫВЫСКАН

Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Бажыӊ-Алаак суурда бичии уруглар библиотеказынга чогаалчы Саая Таспайныӊ адын тывыскан.
​Бичии уругларга шүлүктер болгаш чечен чугаалар чогаадырынга онзагай салым чаяан херек дээрзин хоочун чогаалчылар-даа, чогаал эртемденнери-даа айтып турар. Тыва уруглар чогаалыныӊ үндезилекчилериниӊ бирээзи Олег Өдербеевич Сувакпиттиӊ кады төрээн оол дуӊмазы Саая Өдербеевич Таспай база ындыг онзагай уран-талантылыг болган. Ол он тос харлыында, баштайгы чечен чугаазын «Сылдычыгаш» солунга парлаткан. Баштайгы ному «Чаа-Суур» 1968 чылда, оон «Чаптанчыг амытаннар» (1974), «Частың белээ» (1980) деп номнары чырыкче үнген. Ооң шүлүктеринге он ажыг ырылар чогааттынган.
​Саая Өдербеевич Таспай – шүлүкчү, журналист, культура ажылдакчызы, «Тос-Дээр» хамнар ниитилелиниӊ кежигүнү. Күш-ажылчы оруун «Искра» колхозка эгелээн. Кызылдыӊ кооператив училищезинге повар-кулинар деп мергежилди өөренип алган. А ол мергежили-биле Чаа-Хөл суурга поварлап ажылдап турган. Ооӊ соонда Үрбүн, Бажыӊ-Алаак, Чаа-Хөл, Хандагайты, Суг-Аксы суурларныӊ культура бажыӊынга директорлап турган. Чогаалчы бодунуӊ амыдыралчы туружун шүлүүнге илереткен:
«Кандыг-даа иш тутканымда,
Харыксырап могавас мен.
Шыӊганнарым улам дыӊзып чарталы бээр
Шыдал күжүм хей-аът кирип кыптыгып кээр.
Ынчангаштыӊ ажыл-ишке
Ынак болган ужурум ол
Ажыл чокта, чаӊгыс шак-даа олуртунмас
Амыдырап-чурттап черле шыдавас мен».
​Кандыг-даа ажыл кылырындан ойталавас, бөдүүн, ажылгыр кежээ шүлүкчү Саая Таспайны, ССРЭ-ге В.И.Ленинниӊ төрүттүнгенинден бээр 100 харлаанын демдеглеп турда, «Күш-ажылчы шылгарал дээш» деп медаль-биле шаӊнаан.
​Шүлүкчүнүӊ өскен-төрээн Бажыӊ-Алаак суурунга Саая Таспайныӊ дугайында төөгүнү кадаглап арттырары-биле, уруглар библиотеказынга ооӊ ады-биле адаарын ооӊ уйнуу Сырга Сувакпут саналдаан.
​Бажыӊ-Алаакс суурда уруглар библиотеказынга сураглыг шүлүкчүнүӊ адын тывыскан байырлалга «Тыва медиа бөлүк» киришкен. Олар «Сылдысчыгаш», «Тываныӊ аныяктары» солуннарныӊ өнгүр чараш үндүрүлгелерин белек кылдыр сөӊнээн.
Р.Демчик белеткээн

Предыдущая запись
ЧОННУӉ ҮНЕЛЕЛИН ЧААЛАП АЛГАН
Следующая запись
КЫШКЫ СПОРТ СЕЗОНУН АЖЫТКАН
Меню