Рубрикалар

Ажыл-ижи – чуртунуӊ, чонунуӊ амыр-дыжын камгалаары

Тывада Иштики херектер яамызының 100 чыл оюн демдеглеп, амыдырал-чуртталгазын эрге-хоойлу камгалаар ажылга тураскааткан 174 хоочунга байыр чедирбишаан, Тыва Рес­публикада иштики херектер сайыды полицияның генерал-майору Юрий Поляков шаңнал-макталдарны байырлыг байдалга тывыскан.

«2022 чылдыӊ март 16-да Тыва Республикада Иштики херектер яамызы 100 чыл оюн демдеглээн. Бо ведомствонуӊ эге оруун силер, быжыг туруштуг хоочуннар, халаг чокка изеп тургускан силер. Эрес-дидим, ат-алдарлыг чоруктуӊ үлегери, ажыл-албанныӊ тергиин эки чаӊчылдарынга, мергежилинге бердинген болурун аныяк салгалдарга дамчыдып бээриниӊ идегелдиг магадылалы болуп чоруур силер. Бо хүн дээрге анаа байырлал эвес, а аныяк-чалыы үезин, кады ажылдап чораан эш-өөрүн, өӊнүктерин, уйгу-дыш чок дүннерни, хүн бүрүнүӊ ажыл-албанын, кижи бүрүзүнүӊ амыдыралынга турган тиилелгелерни өөрүшкү-биле сактып, чугаалажыр арга тургустунганы бо» – деп, сайыт чугаалааш, йөрээл күзээшкиннерин илереткен.

2010–2017 чылдарда регион­га иштики херектер сайы­ды, халажылгада генерал-майор Александр Лобановка «Тыва Арат Республиканыӊ 100 чыл ою», «Тыва Республикада ИХЯ-ныӊ 100 чылы» медальды ты­выскан.

Хөй чылдар иштинде чуртунга, чонунга бараан болуп, ажыл-албанын үлегерлиг күүседип чораан хоочуннарны: Евгений Александрович Дранащуковту, Омак Кенден-оолович Сарыгларны, Шолбан Биче-оолович Ооржакты, Артур Монгушович Айдын-оолду, Чодураа Туметеевна Донгакты, Виктор Кууларович Пюрюнну, Урана Мартай-оол­овна Моӊгушту, Валерий Соян­ович Орус-оолду, Вла­димир Дотканович Соянны «Тыва Республикада ИХЯ-ныӊ 100 чылы» медаль-биле шаӊнаан. Хоочун Людмила Биче-ооловна Майындыга тускай өртектиг белекти берген.

Яамыныӊ Хүндүлел би­жии-биле Любовь Геор­гиевна Васинаны,­ Надежда Донгаковна­ Шулуу-Маадырны, Өөрүп четтириишкин бижии-биле Орест Марий-оолович Седип-оолду, Аяс Чатович Серен-оолду шаӊнаан.

Ведомствонуӊ Хоочуннар чөвүлелиниӊ даргазы иштики албанныӊ халажылгада полков­ниги Марат-оол Ондар эш-өөрүнүӊ өмүнээзинден өөрүп четтиргенин илереткен.

Яамыныӊ эмчи-санитар­лыг кезээниӊ, эрге-хоойлу­ килдизиниӊ, пенсия болгаш­ социал хандырылга бөлүүнүӊ ажылдакчылары хоочуннарныӊ айтырыг­ларынга харыылап берген.

Байырлыг хемчег ажыл-ишчи, чылыг байдалга эрткенин­ге хоочуннар сеткилинден өөрээнин илереткеннер.

Предыдущая запись
Берге-даа болза, солун болган
Следующая запись
Суг-Бажынга элээр чорукту суртаалдаан
Меню