Рубрикалар

АЖЫЛ ТӨЛЕВИРИН АМЫДЫРАП-ЧУРТТААРЫНЫҢ КУДУКУ ХЕМЧЭЭЛИНГЕ ДЕҢНЕШТИРЕР

Амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш эвес шалыңны алыр магадылалды кым-даа чок кылып шыдавас.

Ажыл берикчилери бо чүүлге ыяавыла чагыртыр ужурлуг.

Предыдущая запись
«ДЭЭДИ ЭРГЕ-ДУЖААЛДА» ДАРГАЛАР ХАРЫ УГДА ИЙИ ЧУРТТУҢ ХАМААТЫЗЫ БОЛБАС УЖУРЛУГ
Следующая запись
РОССИЯНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЗЫН МУРНАДЫ КӨӨР
Меню