Рубрикалар

АЖЫЛДАВАЙН ТУРАР УЛУС ХӨЙ ААРЫП ТУРАР

Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак Чазактың бөгүнгү Аппарат хуралынга эпидемиологтуг байдалды илеткээн: «Тыва Республика бир хонук дургузунда коронавирус хамчыындан аараан улустуң санының көвүдеп турары-биле чурт иштинде 42 дугаар черде келген. Эрткен неделяда аарыг улустуң  хөй кезии Кызыл хоорайда, Барыын-Хемчик, Өвүр, Тожу, Мөңгүн-Тайга, Кызыл кожууннарда болган.

Чурттакчы чоннуң аразындан эрге-хоойлу камгалаар албан черлериниң ажылдакчыларының, ол ышкаш ажылдавайн турар улустуң коронавирустан эң хөй аарып турары сайгарылгадан көстүп келген. Ооң-биле холбаштыр Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ажылдавайн турар улуска тестирование болгаш вакцинация чорудар талазы-биле ажылды Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр кады демнежип кылып эгелей берген».

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыының негелделерин хажыдып, өг-бүле байырлалдарын эрттирип турар банкет залдары-биле бергедээшкиннер тургустунуп келгенин Л. К. Салчак тускайлап демдеглээн. Банкет залдарының ээлери оран-савазының үнер-кирер черлерин дуглап, бир эвес электри шугумунга үрелиишкиннер тургустуна берген таварылгада, оран-сава ишти ышталы бээр болза, ооң иштинде улуска айыылдыг байдалдарны тургузуп турар. «Аристократ», «Причал», «Саяны», «Татьяна», «Алдын-Доос» банкет залдарының талазындан хажыдыышкыннар бар.

Ол ышкаш сайгарлыкчылар чемненилге черлериниң кезик-чамдыызын долдургаш, ажылдап эгелээр мурнунда Чарлыктың шупту негелделерин сагыыр ужурлуг. Амгы үеде хөй кижи чемгерер черлерниң ажылдакчыларының чүгле 50,8 хуузу коронавируска удур тарыдып алган дээрзин Л. Салчак дыңнаткан.

Оон аңгыда, Людмила Салчак чүгле хүндүскү үеде документилер хүлээп алыр Хөй ажыл-чорудулгалыг төптерниң болгаш улус чемгерип ажылдап турар бүдүрүлгелерниң (кафе болгаш рестораннарның) залдарының чүгле 75 хуузу долу кылдыр ажылдаарын чөпшээрээр дугайында саналды Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга киирген.

#Аппаратхуралы #Эпидбайдал #Росхереглелхайгаарал #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
300 АЖЫГ ТОННА НОГАА АЙМААН АЖААП АЛГАН
Следующая запись
ЧАМДЫК КОЖУУННАРДА ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭН ӨСТҮРГЕНИ ИЛЕРЭЭН
Меню