Рубрикалар

«АЗИЯНЫҢ ТӨВҮ» 35 харлаан

Сураглыг  «Азия төвү» («Центр Азии») деп бөлүк бо чылдың ноябрьда  35 харлаар. Үндезилекчилерниң би­рээзи Тываның алдарлыг артизи Олег Сарыгларның  сактып чугаалааны-биле төөгү мындыг болган. 

«Бир катап 1985 чылда  «Аян» бөлүк-биле Ак-Довурак хоорайга гастрольдап чеде бээривиске, даг-дүгү комбинадының Культура ордузунуң директору Вилорий Николаевич Цой мени концерт соонда тудуп алгаш – ВИА  баштаар кижи дилеп тур мен, 2 ай болгаш бажың бээр мен, чаа аппаратураны комбинат сатчып бээр.  Эштериң бар бе? Коллективтен чыып көрем – деп чугаа кылды.

Ол үеде Алексей Сарыглар биле Борис Салчак эстрада студиязынга Ленинград, Свердловск хоорайларга өөренип каапкаш келген турган үези. Оолдар чөшпээрешкен, бас-гитара, барабанщик тыпты берген. Виталий Дугур-оол дөрт дугаар хөгжүмчүвүс апарган. Ажылдай бээривиске комбинат бисти «сварщик», «вахтер», «ажылчын» деп олуттарже киир би­жээш, шынында ансамбльга ажылдаар кылдыр хүлээп алган.

Ол үеде Постоянныйга аныяктар долу, дыка солун чуртталгалыг турган. Ойнаар аппаратуравысты шынап-ла садып бээрге, Москваже боттарывыс чедип, Тываже эккеп алган бис. Борис биле мен ол үеде дыка хөй ырлар чогаадып бижээн бис, ынчалза-даа худсовет ону эрттирбес турган. Боттарывыс чонче үндүрүп, ырлажы бээривиске калбаа-биле тарай берген. Бөлүүвүс база бүдүн Тывага диңмирей берген.

Алма-Атага «Голос Азии, Азия дауысы» деп конкурс 1990 чылда бир дугаар эртип турда, 2 дугаар чергениң лауреаттары деп атка четкен бис. Конкурсче баарда база-ла Вилорий Николаевич Цой боду орук өртээн тыпкаш, Улуг-Хем районну баштап турган Неделин дарга-биле иелээн бисти аъткарган чүве. Четтиргенивис илередип, деткикчилээн  даргаларга шаңналывысты дамчыдып берипкен бис».

Бо чылын хөгжүмчүлер чыглып алгаш юбилейлиг концерт белеткээрин бодап турган, пандемия төнерге черле чыглыр бис, чоннуң ынак ырларын черле күүседип бээр бис деп, хөгжүмчү аазады.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Төлевилел боттаныышкында
Следующая запись
Айыылдыг аарыгдан камгаланыңар!
Меню