Рубрикалар

Бүдүн эт үрегдеве…


Чурттап турар хоорай, суурувус арыг, чараш болзун дээш, уруг-дарыгга ойнаар шөлдерни бажыңнар чанында кылып турары көскү апарган. А чамдык улус ону үрей теп каапкан боорга, хомуданчыг-даа, чаржынчыг-даа. Культуравыс чавызында бе деп айтырыг кижини дүвүреди бээр чорду.
Чоокта чаа интернет четкизинде Каа-Хем суурда уруглар ойнаар шөлде кылып каан чайганыыштарны, оон-даа өске ойнаарактарны дээр бе, үреп каапканын интернет четкизинде тарай бергенин улус шупту көрген боор. Мындыг чурум чок боорга, канчаарыл, ам чылыг үеде уруг-дарыг каяа ойнаарыл? Оон база-ла даргалар багай ажылдап турар деп чугаалар оон-моон үнер болгай.
Уруглар ойназын дээш, ол шөлдү дыка таарымчалыг кылган-дыр-ла, аңаа турган бүдүглүг шөлдү үрей теп каанынга мен черле таарзынмас-тыр мен, чонум. Ынчангаш бо чагааны солун-сеткүүлче дүвүрел-биле бижип олур мен. Амгы үеде аныяк-өскен солун номчувас, билир мен, чүгле улуг назылыглар номчуп турар деп чугаа база шын. Ынчалза-даа, уруг-дарыынга номчуп бээр дээрзинге идегеп олур мен.
Чүгле Кызыл хоорайда, Каа-Хем суурда эвес, кожууннарда база мындыг ойнаар спорт шөлдерни үрегдеп турары чажыт эвес. Хемчег алыры черле чугула боор, азы үрей теп турда, эскерген улус болза, телефонга тырттыргаш, интернет салыр болза деп бодал бар. Ынчангаш черле культурлуг, чурумнуг болуп көрээлиңер. Харын-даа, шупту дем-биле ойнаар шөлдерни кылып ап чоруур болзувусса эки боор.
Доорга Сат.

Предыдущая запись
“АРЗАЙТЫНЫҢ” КАКПАКТААН ЭЪДИ
Следующая запись
Меню