Рубрикалар

БҮДҮН РЕСПУБЛИКАНЫ ШЫВА АЛГАН

Федералдыг бюджеттен үндүрүп берген 1,5 млрд. рубльдиң 26,3 сая рубли Тыва Республиканың девискээ­ринге “112” системаны тургузарынга база ону сайзыраңгайжыдарынга көрдүнген (дериг-херекселди садып алыры, эптеп-чыыр ажылдарны чорудары).

Тыва Республиканың девискээринде «112» система шенелде чуруму ёзугаар ажылдап турар.

2021 чылда Хамааты камгалалының болгаш Онза байдалдарның албаны республиканың девискээринге «112» сис­теманы тургузарын доозуп, ону үлетпүр ажыглалынче киирген.

Система чеже-даа шенелде чурумунга ажылдап турза, ол регионнуң чурттакчыларындан база ооң аалчыларындан божуу-далаш дыңнадыгларны дүн-хүн чок хүлээп ап турган.

«112» дугаар-биле чурттакчылар дараазында дарый байдалдарда долгап болурлар:
• өрт камгалалынче;
• онза байдалдарда хөделир албаннарже (үрелиишкинни чайладыр база камгалал ажылдарын чорудар салбырларже);
• полицияже;
• дүрген эмчи дузазынче;
• газ четкизиниң үрелиишкиннер чайладыр албанынче;
• «Террорга удур» албанче.

Мооң мурнунда, 2017 чылда, “112” дугаар­же чүгле найысылалдың чурттакчылары долгап болур турган болза, 2019 чылдан эгелеп база бир 10 муниципалитет ынаар долгап болур апарган, а 2021 чылда республиканың чурттакчы бүрүзү ооң кайы-даа девискээринге тургаш, дуза дилеп, долгаар аргалыг апарган.

«112» дугаар-биле келдиртилгени кандыг-даа соталыг азы турум шугумнуг телефондан силерниң четкиңерни хүлээп албайн турар девискээрден, саныңарда акшаңар чок-даа таварылгада, а ол ышкаш телефоннуң SIM-картазы чок-даа турда боттандырып болур.

Ооң-биле чергелештир, «112» деп дугаар мооң мурнунда турган дүрген харыы хөделиишкиннер албаннарының дугаарларын солувайн турарын сагындырып каары чугула. Оларже соталыг азы турум шугумнуг телефоннардан 01/101, 02/102, 03/103, 04/104 дугаарларже долгап болур.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
НАЙЫСЫЛАЛДЫҢ КУДУМЧУЛАРЫ ЧЫРЫП КЕЛИР
Следующая запись
МАЛ ЧЕМИНИҢ БЕЛЕТКЕЛИ ДҮРГЕДЭЭН
Меню