Рубрикалар

Бүзүрелдиг башкарыкчы компаниялар

Тываныӊ энергетиктери бүзүрелдиг башкарыкчы компанияларныӊ даӊзызын тургускан.
Хөй квартиралыг бажыӊнарныӊ даштыкы болгаш иштики ажыл-херээн уштап-баштап турар 37 компанияныӊ аразындан электри энергиязын чүгле бежи долузу-биле чогуур ай-хүнүнде төлеп турар.
Хову-Аксында «Надежда», а Кызыл хоорайда «Управдом», «Жилой квартал», «Столица», «ЖЭК» деп кызыгаарлаттынган харыы­салгалыг ниитилелдер бүзүрелдиг компанияларныӊ санынче кирген.
Энергетиктер бо даӊзыны тургузарда, өре-ширезиниӊ хемчээлин, ону дуглаан хуусаазын, үезинде төлеп турарын барымдаалаан. Оон аӊгыда, дугуржуп алганы ёзугаар кайы хире энергия чарыгдап турарын хынап, учет кылыр херекселде көстүп турар сан-чурагайлыг медээлерни өй-шаанда чорудуп берип турарын база өөренип көрген.
Республикада ТСЖ – хуу бажыӊнар ээлериниӊ эштежилгези болгаш башкарыкчы компанияларныӊ өрези 73 млн. рубль ажып турар. Ынчангаш электри энергиязыныӊ өртээн төлевейн турар башкарыкчы компанияларныӊ даӊзызын база тургускан.
Чижээ, «ЖЭУ Ангарский» деп башкарыкчы компания 13,5 млн.рубль өрелиг, а «Енисей» муниципал унитарлыг бүдүрүлге 11,8 млн., «Сервис плюс» 4 млн. ажыг, «Восток» башкарыкчы компания 2 млн. ажыг рубль өрелиг.
Ук категорияныӊ хереглекчилериниӊ ниити өрезиниӊ 43 хуузу чүгле бо дөрт компанияныӊ болуп турар.
Боттарыныӊ ажыл-хүлээлгезин өй-шаанда күүседип келген башкарыкчы компанияларныӊ удуртукчуларынга болгаш коллективинге энергетиктер өөрүп четтиргенин илередип турар. А өрелиглер даӊзызында ниитилелдер өрезиниӊ хемчээлин кызырар талазы-биле ажыл-херээн таарыштыр уштап-баштаар боор дээрзинге идегеп турар.
Тываныӊ энергетика системазыныӊ идегелдиг чөленгиижи болза, чырык өртээн ак сеткилдии-биле төлеп, боттарыныӊ хүлээлгезин күүседип турар хереглекчилер-дир.
Өй-шаанда төлеп турарга, электри шугумун септээр, энергияныӊ дериг-херекселдерин чаартыр, регионга электри хандырылгазын үзүк чок доктаамал дамчыдарыныӊ магадылалы ол болур.
Электри энергиязын төлеп турар өске катего­рияларда хереглекчилерниӊ даӊзызы-биле дараазында таныштырар бис.
Эӊ-не ак сеткилдиг хамаатыларныӊ кайы ко­жуунда, кайы суурда чурттап турарын база илередип, тодарадыр бис.

«Тываэнергосбыт» ниитилели

Предыдущая запись
Өрттер хып үнмезин дээш
Следующая запись
70 артты ажып алган башкы
Меню