Рубрикалар

БӨДҮҮН ЧОНГА КИЧЭЭНГЕЙЛИГ

Мөңгүн-Тайга кожуун Тываның эң-не ырак-узак болгаш чедери берге кожууннарының бирээзи. Ол кожууннуң эмнелге албан черлеринге сөөлгү чылдарда эмчиниң тускай дериг-херекселдерин чаартып көрбээн.

Бо чылдың август төнчүзүнде Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Мөңгүн-Тайга кожуунга ажыл-агыйжы сургакчылаашкынны кылган. Ынчан дарга кожууннуң социал албан черлеринге, ылаңгыя эмнелгелеринге чедип, ниити байдал-биле таныжып көрген. Ол үеде кожууннуң төп эмнелгезиниң рентген-лаборантызы Шолбан Доржу республиканың удуртукчузундан флюорограф (ФГ) аппаратты чаартып бээрин дилээн.

Шынап-ла, ырак-узак кожуунда совет үеден бээр чаарттынмаан, эрги, ажылдаар-ажылдавас кара чаңгыс ФГ-аппарат турган. Ону көргеш, дарый чаартыр үези келген дээрзин Владислав Ховалыг чугаа­лап, чаа технология ёзугаар кылдынган ФГ-аппаратты дарый саткаш, кыдыг-кызыгаарда кожуун эмнелгезинде салыр даалганы хрыысалгалыг оралакчыларынга дааскан турган.

Кадыг-бергеге өөренген, шыдамык мөңгүн-тайгажылар аазаанын чедир күүсетпес даргаларның чежезин-даа көрген болгаш, бо айтырыг дораан бүде бээр дээрзинге шала чигзинип турганнар. Ынча дидиң бе дээн ышкаш, үр-даа болбаанда, амгы үеге дүүштүр кылдынган, чурагайлыг (цифровой) дижиривис чаа хевирниң «ПроСкан-7000» деп ФГ-аппаратты кожууннуң төп эмнелгезинде тургузупкан. Ону садып алыр акша-хөреңгини Владислав Ховалыг бо чайын Москвага эки үре-түңнелдиг ажыл-агыйжы сургакчылаашкынны кылгаш, федералдыг төптен 1,5 млдр рубль деткимчени республикага бээр кылдыр чедип алган. Ол түңден аңгылаан акша-биле шак мындыг, чонга чугула эмчиниң дериг-херекселин Владислав Ховалыгның даалгазы ёзугаар ТР-ниң Кадык камгалал яамызы саткаш, ыраккы кожуунга салганын чон бедии-биле үнелээн. Республиканың хөй чурттакчыларының шилилгези-биле соңгуттурган дарга бөдүүн чонунче кончуг кичээнгейлиг, сөглээн сөзүн, шынап-ла, ээлеп билир-дир дээрзинге мөңгүн-тайгажылар бүзүрээннер.

Чаа ФГ-аппараттың тырттырары кончуг шынарлыг болурундан аңгыда, кижиниң кадыынга улуг айыыл көргүспес, херелдениишкини эвээш болуп турар. Оон аңгыда, ол дериг-херексел-биле ажылдаар эмчилерниң кадыынга айыыл тургуспазы-биле көрдүнген камгалал кабиназы база эптиг кылдынган. Херелдениишкинден шак ындыг бедик камгалалдыг ФГ-аппарат салган өрээлге, өске өрээлге эвес, рентген-лаборант хостуг ажылдаар аргалыг болур. Чаа хевирниң бо дериг-херексели өкпе аарыы болгаш янзы-бүрү ыжыктарны эге чадазында-ла илередиптер шынарлыг. Кыдыг-кызыгаар черде турар кожуннуң чонунга үе-шаанда аарыгларны тода илередип, ылаңгыя кижиниң амы-тынынга айыыл тургузуп болгу дег аарыгларны тодараткаш, эге чадазында ону эмнээри-биле шынарлыг эмчи дузазын чедиреринге кончуг дузалыг болуп турар.

ТР-ниң Чазак Даргазы Владислав Ховалыгның агаар-бойдузу шириин кожууннуң чурттакчыларының кадыынче улуг кичээнгейни салып, бөдүүн чон дээш ажылдап турары көскү дээрзин эмчилер болгаш чон үнелээн.

К.МОНГУШ белеткээн.

Предыдущая запись
ААЗААНЫН КҮҮСЕТКЕН
Следующая запись
ЧОННУҢ КАДЫЫ КИЧЭЭНГЕЙДЕ
Меню