Рубрикалар

Бөмбүрзектиң судалы

📢Путинниң даалгазы

Россияда пенсияларның, социал төлевирлерниң болгаш ажыл төлевириниң эң кудуку деңнелин өстүрер даалганы РФ-тиң Чазаанга Президент В. Путин берген.

Нефть биле газ сатканындан үнген артыкшылдыг орулгалар акшазын чурттакчы чонга социал ужур-дузалыг төлевирлерден аңгыда, чурт иштинге эң чугула төлевирлерни чорударынга ажыглаарын база Президент чөпшээрээн. Ооң мурнунда нефть биле газ сатканындан үнген артыкшылдыг орулгалар акшазын РФ-тиң бюджет чуруму ёзугаар валютага орнааш, даштыкыда Национал чаагай чорук фондузунче дорт киирип турган.

Россияга удур санкцияларны Американың Каттышкан Штаттары болгаш Европа эвилелиниң чурттары киирип, Россия Федерациязының Төп банкызының даштыкы банкыларда алдын-валюта курлавырын блокадалап, российжи банк системазын SWIFT системадан адырып эгелээрге, артыкшылдыг орулгалар акшазын валютага орнааш, даштыкыда На­ционал чаагай чорук фондузунче дорт киирер схема ажыглаттынмастаан.

Ынчангаш нефть биле газ сатканындан үнген артыкшылдыг орулгалар акшазын чурттакчы чонга социал ужур-дузалыг төлевирлер болгаш чурт иштинге эң чугула төлевирлерни чорударынга ажыглаарын Владимир Путин чөпшээрээн.

📢Украин шериглер дүжүп берген

Российжи шериг кезектериниң болгаш Донецк улус республиканың чепсектиг күштериниң Мариуполь хоорайда Ильич аттыг металлургия комбинадының девискээринге чедиишкинниг дайынчы хөделиишкиннериниң түңнелинде украин солдаттар дайылдажырын соксадып, боттарының эки туразы-биле дүжүп берген дугайында медээни Россияның Камгалал яамызының парлалга албаны тараткан. Ол медээ ёзугаар алырга, украин шеригниң 36 дугаар далайжы бригадазының 1026 дайынчылары дүжүп берген, оларның аразында 162 офицерлер, 47 херээжен дайынчылар бар болган. Балыглаткан 151 украин дайынчыларга эмчи дузазын чедирген.

Украинага тускай дайынчы операцияны дүрген төндүрер дээш, бистиң шериглеривис бүгү-ле болдунар чүүлдерни кылып турар, чоокку үеде болур российжи-украин чугаалажыышкыннарга дайынчы хөделиишкиннерни соксадыр дугайында дугуржулганы ийи тала чедип алыр чадавас деп, даштыкы журналистерге берген интервьюзунга Россияның Президентизиниң парлалга секретары Дмитрий Песков чугаалаан.

📢Найыралды улам быжыглаар

Благовещенск хоорайга Россияның Президентизи Владимир Путин биле Белоруссияның президентизи Александр Лукашенко олар ужурашканнар.

Россия биле Белоруссияга удур кызагдаашкыннарны Американың Каттышкан Штаттары, Европа Эвилелиниң болгаш оларның талалакчылары өске-даа чурттар калбаа-биле чорудуп турар, мындыг берге шериг-экономиктиг байдалга Россия биле Белоруссия аразында найыралын, кады ажылдажылгазын улам быжыглаар ужурлуг деп Белоруссияның президентизи Александр Лукашенко чугаалаан.

“Белоруссияны Россияның составынче киирер дугайында дамчыыр чугаа чоруп турар. Ийи акы-дуңмалышкы чурттарның аразында эп-найыралды, демниг чорукту улам быжыглаар бис. Ийи хамаарышпас күрүнелер кандыг-даа бергелерни кады ажып эртер ниитилежилгени тургузуп турар бис. Россия биле Белоруссия кезээде найыралдыг хамаарышпас, күштүг күрүнелер болуп артар. Американың Каттышкан Штаттары, Европа эвилелиниң чурттарының Россия биле Белоруссияга удур кызагдаашкыннары канчаар кады ажылдаар, демниг болурун биске билиндирип турар. Бергелерни демниг ажып эртеринге өөренип тур бис. Экономиктиг кызагдаашкыннар бары бир талазында эки чүве эвеспе оң” – деп, Владивосток хоорайга журналистер-биле интервью­зунга Белоруссияның президентизи Александр Лукашенко демдег­лээн.

📢Россия сезинмес

Швеция биле Финляндияның НАТО-нуң составынга кирер деп турары Россияга сезинчиг эвес деп, Президент Владимир Путинниң парлалга секретары Дмитрий Песков чугаалаан.

Соңгу Атлантика дугуржулгазының организациязының составынче Швеция биле Финляндияның кирер деп турары “Угаанныг эвес шиитпир” – деп, Россияның даштыкы херектер яамызының төлээзи Мария Захарова демдеглээн. Ындыг шиитпирни Швеция биле Финляндияның чурттакчы чонунуң хөй кезии деткивейн турар деп, Мария Захарова чугаалаан.

📢Швецияның шиитпири

Швецияда эрге-чагыргада амгы үеде тергиидекчи политиктиг күш Швецияның социал-демократтыг ажылчын партиязы швед күрүнени НАТО күрүнелериниң составынче киирер дугайында шиитпирни хүлээп алган. Соңгу Атлантика дугуржулгазының организациязынче кирер дугайында албан ёзугаар билдириишкинни Швецияның амгы удуртулгазы 2022 чылдың июнь айда НАТО-же киирер деп турар.

НАТО-нуң составынче кирер дугайында айтырыгны Финляндияның амгы удуртулгазы база сайгарып эгелээн. Бо айтырыгга хамаарыштыр төнчү шиитпирни чоокку үеде хүлээп алырынга белеткел Финляндияда чоруп турар. Соңгу Атлантика дугуржулгазының организациязынче кирер дугайында шиитпир Украинада дайынчы хөделиишкиннер-биле холбаалыг деп политиктиг хайгааракчылар демдеглеп турарлар.

Швеция биле Финляндияны НАТО-нуң составынга өөрүшкү-биле хүлээп алыр бис деп соңгу Атлантика дугуржулгазының организациязының Чиңгине секретары Йенс Столтенберг чугаалаан. НАТО-нуң составынче киреринче Швеция биле Финляндияны Американың Каттышкан Штаттары күткүп турар.

Швеция биле Финляндия чоокка чедир кайы-даа шериг-политиктиг бөлүктерниң талалакчызы эвес, хамаарышпас туруштуг күрүнелер турган.

📢Казахстанга байырлавас

Чуртка коронавирус аарыгның нептерээни-биле холбаштыр Казахстанга Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелге хүнүн 2020 – 2021 чылдарда байырлаваан. 2022 чылда база Тиилелге хүнүн май 9-та байырлавас деп шиитпирни Казахстанның амгы удуртулгазы хүлээп алган. Коронавирус аарыг чавырылган үеде Тиилелге хүнүн чүге Казахстанга байырлавазынга хамаарыштыр кандыг-даа тайылбырны казах күрүнениң удуртулгазы бербээн. Ынчалза-даа Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилери хоочуннарга Тиилелге хүнү-биле байырны чедирерин, оларга социал деткимчени көргүзерин, май 9-та шериг-патриотчу хемчеглерни чуртка эрттирерин Казахстанның чазааның парлалга албаны дыңнаткан.

📢Карылгазын санаан

Россиядан нефть болгаш газ продуктуларын Германия албас болза, чүү хире улуг карылгага таваржырын бо күрүнениң экономистери санап үндүрген – 220 миллиард евро (240 миллиард доллар) болган. Российжи нефть биле газтан ойталаары Европада эң күштүг экономикалыг Германияның сайзыралын элээн оожумнадыр. Карылга чыл санында 6,5 хуу чеде берип болур. 2022 чылда экономиктиг өзүлде чүгле 2,7 хуу, 2023 чылда 3,1 хуу боорун экономистер санап үндүрген.

Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден
белеткээн.

Предыдущая запись
Чеди-Хөл кожуунга аныяктарның «UP-STEP»  өөредилге форуму болуп эрткен
Следующая запись
Наркологияда оочурлар сыыгаар бе?
Меню