Рубрикалар

Бөмбүрзектиң судалы

📢Мактанмас бис

Украинада Россияның чорудуп турары тускай дайынчы операцияга кыдыындан дорт киржилгениң уржуктары кандыг бооп болурун Президент Владимир Путин кичээндирген.

Күрүнениң Баштыңының чугаазы-биле алырга, Украинада болуушкуннарга кайы-бир тала дорт киржиринче семеп, Россияга таарымча чок стратегтиг кыжаныгны кылыр болза, аңаа удур харыы кончуг дүрген болур.

“Ону ынчаар кылырынга бүгү аргалар бисте бар. Боттарында ындыг аргалар барынга бистен өске кым-даа мактанып шыдавас. Бис база мактанмас бис. Бир эвес херек болза, оларны ажыглаар бис. Мону шупту билип алырын күзээр-дир мен” – деп, Федералдыг хуралдың Хоойлужудулга чөвүлелиниң хуралының үезинде Владимир Путин демдеглээн.

📢Шенелдени соксаткан

Украинага тускай дайынчы операцияны эгелээриниң мурнуу чарыында, февраль 28-те, стратегтиг дозуушкун күштерин (аңаа ядерлиг чепсек база хамааржыр) “дайынчы байдалдың тускай режиминче” Россияның Президентизи, РФ-тиң Чепсектиг күштериниң кол командылакчызы Владимир Путин шилчиткен.

Ооң-биле холбаштыр Американың Каттышкан Штаттары диптер аразынга ужугар Minuteman III баллистиктиг ракетаның шенелде адыышкыннарын соксаткан. Ооң чылдагаанын Россия-биле ядерлиг чепсек талазы-биле удур туруушкунну шегледири-дир деп Американың Каттышкан Штаттарының удуртулгазы тайылбырлаан.

📢Ядерлиг чепсекти ажыглавас

Ядерлиг чепсекти дайынчы хөделиишкиннерге ажыглавазы Россияның быжыг туружу-дур деп, РФ-тиң даштыкы херектер сайыды российжи телевидениениң “Бирги каналынга” интервью үезинде чугаалаан.

Ынчалза-даа ажыглаттына бээриниң айыылы, “шоолуг эвес-даа болза, бар” деп, Сергей Лавров кичээндирген. Ядерлиг чепсекти ажыглаар күзелдиглер бар, ядерлиг чепсектиң ажыглаттына берип болурун кичээнгейден үндүрүп болбас, ынчангаш Россия бо айтырыгга дыка оваарымчалыг болуп турар деп, С. Лавров дыңнаткан.

Россия Федерациязының болгаш Американың Каттышкан Штаттарының президентилери Владимир Путин болгаш Джо Байден, ол ышкаш Каттышкан Нациялар Организациязының Айыыл чок чорук чөвүлелиниң кежигүннери база ядерлиг дайынны болдурбас дээш, бүгү аргаларны ажыглаарының чугулазын демдеглээннер.

📢Эвээжээр чадавас

Европа чурттары российжи нефтини садып алырындан шуут ойталаар болза, Россияга нефть тывыжы 2022 чылда 17 хууга эвээжээр чадавас деп бодалды РФ-тиң саң-хөө сайыды Антон Силуанов илереткен.

Европаның кайы чурттары российжи нефтиден ойталаар, кайы чурттар оларны садып алыры билдинмес турда, бо чүгле чижек санаашкыннар-дыр деп, А. Силуанов демдег­лээш, Европа чурттары российжи нефтини садып алырындан шупту ойталап шыдавас, бистен нефтини садып алырын уламчылаар күрүнелер одаар чүүл талазы-биле улуг бергедээшкиннерге таварышпас, шуут ойталаан чурттарга одалга болгаш чылыг талазы-биле нарыыдаашкыннар туруп кээри чайлаш чок деп ол чугаалаан.

Европа чурттары биле Россияның аразынга харылзаалар кандыг-даа байдалдыг боор болза, нефть болгаш газ талазы-биле кады ажылдажыышкынга Россия кезээде беленин база сайыт айыткан.

📢Германияга улгадыр

Россияның Украинада чорудуп турары тускай дайынчы операция-биле холбаштыр Американың Каттышкан Штаттары болгаш Европа эвилелиниң чурттары Россияга удур улуг хемчээлдиг экономиктиг кызагдаашкыннарны киирген уржуунда Германия болгаш өске-даа чамдык Европа чурттарынга одаар чүүл өртээ хенертен өскен, чурттакчы чоннуң амыдырал-чуртталгазының деңнели кудулаан.

Ындыг турбуже, российжи газтан болгаш нефтиден ойталаар, ону садып албас дугайында кыйгырыглар политиктерниң талазындан ам-даа дыңналбышаан.

Российжи хөмүр-даштан 2022 чылдың төнчүзүнге чедир, газтан 2024 чылга чедир ойталаарының когаралдарын Германияда санап үндүрүп турар. 2022 чылдың эгезинге чедир Германия газтың 55 хуузун Россиядан садып ап турган. Российжи газтың орнунга Катар, Американың Каттышкан Штаттары дээш өске-даа чурттардан газты Германия садып алырга, ону чурттакчы чонга садар өртээ аажок улгадыр, ол чүүл кижилерниң чуртталгазының байдалын дыка баксырадыр деп экономистер дыңнадып турар. Россиядан газты садып алырын дыка эвээжетпезин экономистер Германияның политиктиг удуртулгазынга саналдаан.

📢Чок кылыр

Украинага ок-чепсек-биле дузалаарын АКШ болгаш Европа эвилелиниң чурттары уламчылап турар.

Чижээлээрге, Германияның шериг-политиктиг удуртулгазы Украинага танкыга удур 1 муң чепсекти болгаш Stinger ракета-биле адар 500 дайынчы комплекстерни дамчыдып бээр деп шиитпирни хүлээп алган. Нидерланд, Эстония дээш НАТО-нуң өске-даа күрүнелери украин армияга ок-чепсекти дамчыдып берген. Американың Каттышкан Штаттары база Украинага ок-чепсек дамчыдып бээрин уламчы­лаар.

АКШ-тан болгаш НАТО күрүнелеринден Украинаже киирип турар шериг техниканы болгаш ок-чепсекти Россияның чепсектиг күштери дайынчы шериг объектилери кылдыр санап, оларны чок кылып болурунуң дугайында медеглелди РФ-тиң даштыкы херектер яамызының Соңгу Америка талазы-биле департаментизиниң директору Сергей Кошелев кылган.

📢Америкадан кортпас

Американың Каттышкан Штаттарының амгы удуртулгазын кайда-даа хүндүлевес болгаш кортпас, ооң хөделиишкиннери делегейни айыыл-халаптың кырынче эккелген деп АКШ-тың президентизи турган Дональд Трамп чугаалаан.

“Амгы болуушкуннар делегейге дыка айыылдыг. Массалыг өлүрүүшкүннүң эң күштүг чепсектери кижи төрелгетенинге өлүмнүг. Ол чепсек бисте-даа, оларда-даа бар. Ооң мурнунда делегейге амгы байдал дег айыылдыг чүүл турбаан” – деп, Д. Трамп кичээндирген.

Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден белеткээн.

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы байыр чедирген
Следующая запись
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Давааның байыр чедириишкини
Меню