Рубрикалар

БӨМБҮРЗЕКТИҢ СУДАЛЫ

Арменияның болгаш Азербайджанның чепсектиг күштери оларның амгы ээлеп алганы туруштарында

шимчевейн турупканнар, а Даглыг Карабахта оларның удур-дедир туруп алган турар шугумун дургаар тайбың тудар российжи шериглерни киирип, орта тургузар деп Россияның  Президентизи медеглел кылган

 

Ноябрь 9-та, Дагкарабах дайынының зоназында ок-боо-биле аткылажыышкын болгаш дайын чорударының бүгү шимчээшкиннери 2020 чылдың ноябрь 10-да москва­ үези-биле 00 шак 00 минутадан эгелеп долузу-биле соксаан дугайында чарлап турар кыйгырыгга Азербайджан Республиканың Президентизи Алиев, Армения Республиканың премьер-министри Пашинян болгаш Россия Федерациязының  Президентизи Путин ат салганнар.

Азербайджан Республика болгаш Армения Республика оларның амгы ээлеп алганы туруштарында шимчевейн турупканнар. Даг Карабахта дайылдажып турар талаларның удур-дедир туруп алган турар шугумун дургаар болгаш Даг Карабахты Армения Республика-биле тудуштуруп турар хос коридор дургаар Россия Федерациязының тайбың тургузар шериг күжүн киирип эгелээн.

Каттышкан нациялар  организациязының (КНО-нуң) дескен улустар херекте­риниң талазы-биле Дээди комиссарының хайгааралы-биле Даг Карабахтың девискээринче болгаш аңаа кожа чыдар районнарже чурт иштинге ыңай-бээр көжүртүнген кижилер болгаш дескеннер катап ээп кээп турар.

Туттурган шериглер-биле, талаларның өске-даа салбайн турар кижилери-биле болгаш өлген кижилерниң мага-боттарын солужары чоруп эгелээн.

Регионнуң бүгү-ле экономиктиг болгаш транспорттуг харылзаалары ажыттынып эгелей берген. Оон аңгыда транспорт харылзааларын канчаар боттандырып турарын­ хынаарын Россияның Кызыгаар албанының органнарының деткимчези-биле боттандырар.

Чедип алдынган дугуржулгалар Даг Карабахты бүргеп алган нарын байдалдың хөй үе иштинде тайбың боорунга болгаш ону езулуг долу өйлээринге херек байдалдарны шын үндезинге болгаш армян болгаш азербайджан чоннарның эрге-ажыктарынга дүүштүр тургузар дээрзинге даянып, ындыг түңнелдерни үндүрер бис.

 

www.usa.one дыңнатканы-биле

Американың Каттышкан Штаттарының (АКШ) чаа

Президентизи бооп, Байден Пенсильванияга Трампыны

тиилеп каан

Автору: Илона Фаур

CBS-тиң медээзи-биле, Джо Байден соңгукчулар коллегиязының 273 бадылаан үннерин ап шыдапкан — АКШ-тың президентизи болурунга херек үннерден артык үш үннерни ол алган.

Ооң мурнунда вице-президент чораан Байден соңгулда шылгалдазынга бодунуң удурланыкчызы Дональд Трампыны ажа халып, тиилеп шыдаан. Ону дээш шупту 74,488,579 американнар бадылаан — чурттуң төөгүзүнде душкан-на президентилерниң кайызындан-даа хөй бадылаан үннерни ол алган бооп турар. “Бистиң улуг чурттувусту баштаары, Америка, меңээ ол дыка улуг ат-алдар-дыр. — деп ол албан езузунуң медеглели твиттерге бижээн — Бистиң мурнувуста ажыл хөй, ынчалза-даа мен: мен дээш бадылаан силер бе азы бадылаваан силер бе, оон хамаарылга чокка, шупту американнарга президент болур мен деп сөзүмнү, аашкыннып, берип тур мен».

Трамп, бодунуң ээлчээнде, аштырыышкынны амдыызында хүлээп албаан, соңгулдаларның “төнеринге чедир ам-даа ырак” деп медеглел кылган. 

Чочагар Моңгуш очулдурган.

 

Предыдущая запись
«Кыштаг – аныяк өг-бүлеге» төлевилел боттаныышкында
Следующая запись
БАЖЫҢ-БИЛЕ ХАНДЫРАР
Меню