Рубрикалар

БАЙ-ТАЙГАНЫҢ ТӨЛЭЭЗИИ — ТУЛГАН АДЫГЖЫ

Наадым байырлалының база бир чараш кезээ — ча адар оюн. Үндезин тыва ча адар оюн байырланчыг сеткил-хөөннү оттуруп келир. Ча адар оюннуң бир хевири баг адары болур.

Бо Наадым байырлалының ээлчеглиг баг адар маргылдаазы «Хүреш» стадионунга болуп эрткен. 2018 чылда Тыва национал ча адарының федерациязы тургустунгаш, спорттуң бо хевирин амдыгаа дээр сайзырадып эгелээн. Ооң ажылының түңнели көскү апарган. Амгы үеде маргылдаага киржип, оюнну сонуургаар кижилер саны көвүдээн. Чүгле Наадымда эвес, Шагаа байырлалында база өске-даа үелерде республиканың кожуун, сумуларында удаа-дараа эртип турар.

Бо удаада оюнну Тываның Баштыңынга соңгуттурган Владислав Ховалыг ажыткаш, Наадым-биле байыр чедирген чылыг-чымчак сөстерни илередип, киржикчилерге чедиишкинниг киржирин күзээн.

Оюннуң эгезинде ча адыкчылары саң салыр езулалды кылган. Олар артышты кывыскаш, чазын айызап, йөрээл сөстерни чугаалап, чалбарып турарын көөрге, ада-өгбелеривистиң ёзу-чаңчылдарын утпайн сагып чорууру билдингир. Оюннуң бо кезээ канчаар-даа аажок сагыш-сеткилди сергедип келир. Баг адарынга чалыылардан эгелээш, улуг хоочуннарга чедир аңгы-аңгы мергежилдиң эр-даа, херээжен-даа кижилери идепкейлиг киришкен. Ниитизи-биле 84 адыгжының 55-и эр улус, 29-у херээжен киржикчилер болган.

Мөөрейниң түңнелдери-биле Бай-Тайга кожууннуң төлээзи Аян Соян тиилекчи атка төлептиг болган. Ийиги черни Чөөн-Хемчиктен Сылдыс Монгуш, үшкүзүн Кызылдан Андрей Монгуш, дөрткү черни Бай-Тайгадан Айдың Хомушку, бешкизин Сүт-Хөлден Ринчен Ондар алганнар.

Херээжен улус база эр адыгжылардан чыда калбаан. Оларның аразындан Өвүрнүң төлээзи Айыраа Отсур тергиидээн. Кызыл хоорайдан Мама Күжүгет, Барыын-Хемчик кожуундан Байлак Монгуш, Кызылдан Даяна Бюрбю, Өвүрден Чимис Кыргыс ийиги, бешки черлерни ээлээннер.

Чыжыргана СААЯ.

#Наадым_2021 #Чаадароюн #Маргылдаа #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ФЕСТИВАЛЬДЫ «ТЫВАХАРЫЛЗААИНФОРМ» ДОРТ ДАМЧЫТКАН
Следующая запись
БОДУ ХАНДЫРТЫНЫП ШЫДААР РЕСПУБЛИКА БОЛУ БЭЭР АРГА БАР
Меню