Рубрикалар

Байырлалдар хүннеринде 1 муң ажыг хемчеглер болур

Неделяның Аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг май байырлалдарында корум-чурум хандырылгазы база одалга-энергетика болгаш чуртталга-коммунал хандырылгазының объектилериниң ажылын быжыглаар сорулганы республиканың Чазаанга болгаш тус чер башкарылгаларынга салган. Бо чылын, мурнунда чылдарда ышкаш эвес, байырлал хемчеглерин санитарлыг негелделерни сагып тургаш, эрттирерин чөпшээрээн.

Республикага май 1-ден 9-ка чедир ниитизи-биле 1 муң ажыг культура-массалыг хемчеглерни планнаан. Частың болгаш күш-ажылдың байырлалында Кызылга Арат шөлүнге «Май хөглээшкини» деп концерт, Национал паркка аттракционнар ажыдыышкыны болур. Республика май 6-да Конституция хүнүн демдеглээр. Май 8, 9 хүннеринде Тиилелге тураскаалының чанынга митингиден эгелээш Улуг Тиилелгениң 77 чыл оюнга тураскааткан чаңчылчаан хемчеглер болур.

Регионалдыг хоойлу езугаар байырлалдар болгаш дыштаныр хүннерде арага, пиво садарын болдурбазын Владислав Ховалыг муниципалитеттерге дааскан. Полиция болгаш дарый хөделир албан черлери бедик белеткел чурумунга ажылдаар. Хөй-ниитиниң чурумун камгалаарынга эки турачы улусчу дружиналарны киириштирер. Чүгле Кызыл хоорайга бе­зин дежурныйлаашкынче 100 ажыг кижи үнер.

Республиканың Баштыңы хайгаарал чок чорукту болдурбазы-биле, элээдилер болгаш аныяктар киржилгелиг хемчеглерни тускай контрольга алырын дааскан.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Ажыл-ишке тепкииш
Следующая запись
Бора-Булак ховузунуң довураан доюлдур шапкан
Меню