Рубрикалар

БАЙЫРЛАЛДЫҢ ДҮНЕЗИНДЕ …

«Чаңгыс чер-чурттугларым, чаа чыл дүнези онзагагай болуушкун чок болбааны хомуданчыг. Декабрь 30-де Мугур-Аксында электри чырыы чок деп билип кааш, тускай мастерни ол-ла дораан чоруткан мен. Эзирик чолаачының хайы-биле Кызыл хоорайның мурнуу кезээниң чурттакчы чону чаа чылга чедир каш минута артканда, электри чырыы чок караңгы черге чаа чылды уткаан дээш оон-даа өске дарый өөренип көөр ужурлуг айтырыглар ол-ла дораан шиитпирлеттинген.
Республиканың чурттакы чонунуң амыдыралын харыылаар албан-черлериниң ажылдакчылары дыштаныр хонуктарда ажылын уламчылавышаан. Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларым, дилеп тур мен, серемчилелдиг болуп, арага-дары ишпейн көрүңер! Байырлал хүннериниң арткан хонуктарының тайбың болгаш менди-чаагай болуру чүгле бистиң бодувустан хамааржыр» — деп ТР-ниң Баштыңы В.Ховалыг бодунуң социал четкиде блогунда демдеглээн.

📣Чаа чылдың байырлалының дыштаныр хонуктарында өрт болгаш өске-даа болуушкуннарны болдурбазы-биле албан-черлериниң ажылдакчылары ээлчег езугаар ажылдап турар. Ылаңгыя хөй ажы-төлдүг, социал байдалы нарын өг-бүлелерни, хамаатыларны, чааскаан чурттап турар, назы-хары дөгээннерни, инвалидтерни онзагай кичээнгейге алган.

📣ТР-ниң Чуртталга коммунал ажыл-агый сайыды Мерген Мынын-оолдуң чугаалааны-биле алырга, ук адырда 2022 чылдан тура чаа регионалдыг оператор бок төгер ажылды чорудуп эгелээр. 2022 чылдың бир дугаар ийи хүнүнде кудумчу аштакчылары дыштаныр. Январь 3-тен эгелеп ажылдаар.

📣Байырлал дүнезинде Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайның 25 км девискээрин чер шимчээшкиниң 3,1 балл чалгалары таварып эрткен. Үрелиишкиннер болгаш когарааннар чок.

📣ИХЯ-ның демдеглээни-биле алырга, декабрь 31-ден январь 1-же дүнезинде республикага беш кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген. Ук херектерниң ээлерин изии-биле тодараткан. Байырлал дүнезинде республикага 300 хире эки-турачылар корум-чурум тудары-биле дежурныйлаан. Волонтерлар байырлал хүннери доозулгуже кожуун, суурларга дежурныйлаар сорулганы салган.

📣Росхереглелхайгааралдың демдеглээни-биле алырга, декабрь 31-ден январь 2-ге чедир ниитизи-биле 9 кижиден COVID-19 халдавырлыг аарыгны илереткен. Сөөлгү хонукта 28 кижи ук аарыгдан сегип, эмнелгеден үнген. Бо хүннерде ниитизи-биле 71 кижи Кызыл хоорайның халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде эмнедип чыдар. Оларның 11-и ИВЛ апаратта коштунган, а 38 пациент берге байдалда.

Предыдущая запись
МУГУР-АКСЫЖЫЛАРГА ӨӨРҮШКҮ
Следующая запись
2021 ЧЫЛ КАНДЫГ БОЛГАНЫЛ, САКТЫП КӨРЭЭЛИ
Меню