Рубрикалар

Байырлалдың хүрежи

Тиилелге хүнүнге тураскаткан тыва национал хүреш маргылдаазының дугайында ТР-ниң Баштыңы В.Ховалыг бодунуң блогунда мынчаар бижээн:

«Бөгүн Кызыл хоорайда «Хүреш» стадионунга тыва национал хүрештиң аарыкчылары болгаш мөгелер чыглып келген. Бо удаада маргылдааны Ада-чурттуң Улуг дайынының Тиилелгезиниң 77 чыл болган оюнга тураскааткан. Нииитизи-биле 120 мөге хүрешкен. Оларның 32-зи Моолдан келген аалчылар.

Найысылалдың чурттакчылары болгаш аалчылары ол бүгүнү көрүксевейн канчаар. Аарыкчылар мөгелерниң изиг-изиг сегиржип алыышкыннарын улуг сонуургал-биле көрген. Эң-не чидиг-чидиг сегиржип алыышкыннар үезинде аарыкчыларның диңмиттиг адыш часкаашкыннары болгаш шимээн-даажы стадионну долуп, харын-даа сесерликтиң девискээринге чаңгыланып турган.

Шагдагы олчаан тыва спортчуларывыстың чедиишкиннери дээш өөрүп, ол дугайын чугаалажыр арга турбаан. Ынчангаш көрүкчүлер бо болуушкунну аажок манап турганы чугаажок. Халдавырлыг COVID-19 аарыы кончуг айыылдыг болганындан ооң-биле демисел ам-даа үргүлчүлевишаан. Ынчалза-даа бис шак мындыг маргылдааларны эрттирер хире деңнелди чедип ап шыдапкан бис»
Маргылдааның түңнелдериниң дугайында «Шын» солуннуң дараазында үндүрүлгезинден номчуп болур.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Ыраккы Тожу кожуунда улуг көвүрүгнү ажыткан
Следующая запись
Ирина КАЗАНЦЕВА: »Делегейге тайбыңны болгаш эп-сеткилди, бүзүрелдиг даартагы хүннү күзедим!»
Меню