Рубрикалар

БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫН ЭДЕ КӨРГЕН

ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле болган хуралга ТАР-ның 100 чыл оюн демдеглээр байырлыг хемчеглер планын эде көрген.

Тывада чоруп турар коронавирус хамчыктыг аарыгның уржуундан эпидбайдал хүнден-хүнче нарыыдап турары-биле баш бурунгаар байырлал планында кирген хемчеглерни кызырып, хөй кижи киржилгелиг оюн-тоглааның киржикчилери болгаш көрүкчүлериниң санын эвээжеткен.

Эде көрген планда 36 кол хемчеглер кирип турар. Оларның 16-зын онлайн-хевирге организаастаар, 20-зин санитар-эпидемиологтуг негелделерге дүүштүр эрттирерин чугаалашкан. Түңнел план июль 15-те билдинер.

Культура-массалыг кол хемчеглер 2021 чылдың август 13-те эвээш киржикчилер болгаш көрүкчүлерлиг эрттер:
1. 09:00 шакта — Иннокентий Сафьяновка тураскаалдың байырлыг ажыдыышкыны;
2. 10:00 шакта – Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектер салыр ёзулал болгаш байырлыг митинг;
3. 12:00 шакта – Кочетов суурга ТАР-ның 100 чылдаанынга база ТАР-ның бир дугаар Конституциязын хүлээп алганынга болгаш Республика хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал, митинг;

Август 14-те
1. 16:00 шакта – уран чүүл мастерлериниң байырлыг концерт-көргүзүү болур. Ону амдыызында кандыг хевирге эрттирерин өөренип көрүп турар: бирээде, залдың олуттарының 50 хуузунга чонну чыыр, ийиде, онлайн хевирге көргүзери.

Август 15-те
1. 09:00 шакта – Тываның Чазак Бажыңының чанынга күрүне тугун көдүрер байырлыг ёзулал болур.

Оон аңгыда онлайн хевирге республиканың театр албан черлериниң белеткээн концерт, шиилери база болгулаар.

ТР-ниң тудуг сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Аяс Хунай-оол Иннокентий Сафьяновка тураскаал тургузар ажылдың канчаар чоруттунуп турарының дугайында болган хуралга чугаалаан:

— Тураскаалдың бодун болгаш ону тургузар таваан сөөртүп эккеп алырынга болгаш тургузуп салыр ажылдарже барык 9 сая рубль хереглеттинип турар. Июль 15-ке чедир садыглаашкын чорудары-биле чарлалды салыр бис. Бо-ла бүгү ажылдар — садыглажыышкын, тураскаалды сөөртүп эккеп алыры, тургузарынга чедир ниитизи-биле 30 хонук негеттинер.

Оон аңгыда болган хуралга 100 чыл байырлалының спортчу хемчеглерин канчаар эрттирериниң дугайында база чугаалашкан. Эрткен чылдың дуржулгазын өөренип көргеш, хааглыг хевирге онлайн-дамчыдылга кылыр деп санал кирген. Маргылдааларга киржир бүгү спортчулар шупту ковидке удур тарыткан деп сертификаттарлыг болгаш ПЦР-анализтиг болуру чугула дээрзин дыңнаткан. ТР-ниң спорт сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Субудай Монгуш аът чарыжын соңгаарладып алырын саналдаан.

Таңды кожууннуң Кочетов суурга болур массалыг хемчеглер шупту кызыгаарлаашкынныг байдалга эрттер.

Ниитизи-биле Кызыл хоорайның ТАР-ның 100 чыл оюнга уткуштур белеткелинге хамаарыштыр мэр Карим Сагаан-оол илеткээн:

— Найысылалдың байырлал уткуштур даштыкы байдалын, ооң арыг-силиин хынаары-биле чоруткан ажылдың түңнелинде, 68 коммерциялыг объектилер, 23 күрүне албан-черлериниң оран-савазының даштыкы хевирин чаартып, будуур-чаар септелгезин чорудары негеттинип турар. Шупту албан-черлеринче девискээрин арыглап аштап, септелгезин дарый кылырынче чогуур бижик-саазыннарны чоруткан. Кочетов биле Ленин кудумчуларының эгезинде, парк чоогунда турар бажыңнарның мурнуку кезээн (фасадын) чаартырынче хоорайның бюджединден 5 сая рубльди үндүрген. Чурттакчы бажыңнар баарында девискээрлерге асфальт чадары планнаттынган. Оон аңгыда Чүлдүм кудумчузунда орук хаажыларын, ыяштарны будууру, чадаг кижи кежер асфальтыда орук демдектерин чаартыры, автобус доктаар черлерни арыглап будуур ажылдар планда көрдүнген. Кызылдың президентиниң кадеттер училищезиниң баарында долганыр орукта “ТАР 100 чыл” деп бижикти чечектер-биле тарып тургаш, көргүскен. Бай-Хаак кудумчузунда долганыр орукта “ Кызылга ынак мен” деп бижикти база-ла чечектер-биле тарып көргүскен. Хоорайның бүгү автобус доктаар черлеринге
“ТАР 100 чыл” деп плакаттарны чыпшырары планнаттынган.

#Тывачазак #Байырлалдар #Шеглел_кызыгаарлаашкыннар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РЕЙДИЛЕРНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ
Следующая запись
КАРАНТИН ЧАРЛААРЫНГА ЧЕДИП БОЛУР
Меню