Рубрикалар

БАШ БУРУНГААР БАДЫЛААШКЫННЫ ТҮҢНЭЭН

Май 30-де “Чаңгыс демниг Россия” партиязының баш бурунгаар бадылаашкыны доозулган. Бүгү чоннуң бадылаашкынынга 12 сая хире кижи киришкен.

“Чаңгыс демниг Россия” партиязының регионалдыг салбырының парлалга төвүнге журналистер-биле ужуражылга болган.

Ужуражылганың мурнунда “Чаңгыс демниг Россия” партиязының регионалдыг салбырының секретары, Дээди Хуралдың (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа Тываның чурттакчыларының бадылаашкынга хамааты туружунуң бедиин онзалап демдеглээш, бадылаашкынга идепкейлиг киржилгези дээш соңгукчу бүрүзүнге өөрүп четтиргенин илереткен: “Партияга бүзүрелиңер дээш четтирдим! Тывага бадылаашкын бүрүнү-биле онлайн чурумга эрткен. Аңаа республиканың 42 муң чурттакчызы киришкен. Кижи бүрүзүнүң санал-оналы биске чугула! Мурнувуста шыңгыы соңгулдалар кел чыдар, аңаа чугула рольду ойнаар силер, хүндүлүг соңгукчулар!”

Күрүне Думазының депутадынга кандидаттар шилиири штаттыг чурумга эрткенин Каң-оол Даваа дыңнаткан.

Санаашкын-биле даңзы езугаар “39 муң 442 үннү Лариса Шойгу алгаш, тергиидээн. Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 соңгулда округундан Айдың Сарыглар соңгукчуларның хөй үнүн алган, ооң саны – 35 муң 307”.
Кандидаттарның партийжи даңзызының бажында чон-биле чоок кижилер үнүп келгенин парламент даргазы демдеглээн.

Кандидаттарның даңзызының төнчү түңнелин июнь 19-та Москвага политиктиг каттыжыышкыннар съездизинге тургузар.

#Чаңгысдемнигроссияпартиязы #Түңнелдер #Башбурунгаарбадылаашкын #Каң_оолдаваа #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
АДАЛАРНЫҢ ХАРЫЫСАЛГАЗЫ БЕДЭЭН
Следующая запись
ИШКИНДЕ ЧАА КЛУБ
Меню