Рубрикалар

БАШКЫЛАР ОКТЯБРЬ АЙДА ЭДЕ САНААН ШАЛЫҢЫН АЛЫР

Тывада өөредилге адырының ажылдакчыларының шалыңын ниитизи-биле өстүрүпкен. Ынчалза-даа өстүрген шалыңны башкылар ам-даа ап четтикпээн. Башкыларның шалыңы ортумаа-биле 48288 рубль акша апарган. Ооң мурнунда ап турганынга көөрде 40 хуу өскени ол.

Чаа санаашкынның шалыңын башкылар кажандан эгелеп ап эгелээр ирги деп айтырыгга ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай харыылаан.

— Башкыларның ооң мурнунда бир айның шалыңының төлевири 5600 рубль турган. 2021 чылдың сентябрь 20-де Тыва Чазактың үндүрген доктаалында айытканы болза, сентябрь 1-ден эгелеп башкыларның бир айның шалыңының төлевири 12900 рубль апарган. Өскээр чугаалаарга, 2-3 катап өзе берген. Ажылче идиг бээр төлевирлер база ооң мурнунда ап турганы дег, ол-ла хевээр артар дээрзин С.Тамчай демдеглээн. «Хүндүлүг аттыг», эртем адын камгалап алган башкыларга болгаш чаа дооскаш, ажылдай берген аныяктарга тускай төлевирлер чаа шалың санаашкынында бар.

20 ажыг чыл стажтыг, неделяда 18 шактыг, категориялыг, хүндүлүг аттыг, немелде ажылдар дээш компенсация төлевирлерлиг башкы айда ортумаа-биле 48 288 рубль шалыңны алыр. Ооң мурнундаазынга көөрде, 40 хуу өскен шалың-дыр. Башкылар сентябрь айда эрги санаашкын-биле шалыңын алган. Октябрь айда база шак-ла ындыг болур чыгыы. Чүге дээрге эде санаашкын системазынче ам-даа чедир киирип четтикпээн. Ынчалза-даа башкылар ол дээш сагышсырап, дүвүревес болза ажырбас. Чүге дээрге сентябрьдан тура эде санаашкын акшазын шупту башкылар немей алыр.

Республикада кадрлар чедишпес деп шупту билир бис. Сөөлгү үеде чүгле 18 шак ажылдап турар башкылар ховар деп болур. Ынчангаш башкылар колдуунда 36-38 шак ажылдап турары чажыт эвес. Ол башкыларның шалыңы хөй, эки болур, ынчалза-даа өөредилгениң шынарын бедидер дээш, дакпырлап шактар алырын аргалыг болза болдурбас дээш, кызыдар бис – деп, Солаңгы Тамчай чугаалаан.

Үстүнде санап адааным немелде төлевирлер алыр башкылардан аңгыда, аныяк башкыларның шалыңының дугайында база Солаңгы Тамчай немелде тайылбырны кылган:

— Чижээлээрге, чаа дооскан, стаж чок, дээди эртемниг аныяк специалист 18 шактыг ажылдап кирипкен дижик. Ол бир кабинет удуртпушаан, кыдырааштар хынаар ажылдыг, класс башкызы болган-дыр. Ындыг хоорай башкызы 24 366 рубль, а суурда башкы 24 411 рубль шалыңны бир айда алыр турган. Эде санааны-биле хоорайда башкы – 27941 рубль, а суурда башкы – 30 031 рубль алыр – деп, Солаңгы Тамчай немээн.

ТР-ниң өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай кадрлар чедишпезиниң дугайында база чугаалан. Август айда кадрлар четчелээр талазы-биле мониторинг эрттирерге, 235 кадр чедишпес турган болза, эде санаашкын кылыр дээш четчелей бээрге, 406 кадр өөредилге адырында чедишпес болган. Чүге дээрге дыка хөй башкылар дакпырлап, 18 шактың кырындан немей шактар ап турган. Тываның өөредилге черлеринде 100 ажыг аныяк специалистер ажылдап чедип келген. Шалыңны өстүргени-биле аңгы-аңгы чылдагааннар ужун өөредилге шугумунга ажылдавайн барган турган башкылар дедир эглип кээп турар. Ынчап кээрге, ам бо хүнде республикада 215 ажык ваканция бар. Ажык ваканцияларны дуглаар дээш чогуур ажылдар чоруттунуп турар. Акша-шалыңны өстүргени-биле удавас ажык олуттар артпас дээрзинге идегеп турар бис – деп, Солаңгы Тамчай медеглээн.

Өөредилге шугумунуң ажылдакчыларының акша-шалыңын сөөлгү 6 чылда чаңгыс-даа өстүрбээн, чаңгыс черге турган дээрзин демдеглеп каалы.

Айдың ОНДАР.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Башкылар #Акшатөлевири #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАДАН БЕШ БАШКЫ ШУУЛГАНГА КИРЖИР
Следующая запись
ЧЭЭРБИ СЕС КИЖИ ЧАА БАЖЫҢНЫГ
Меню