Рубрикалар

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛДАРЫ

Чаа өөредилге чылының бүдүүзүнде Тываның өөредилге ажылдакчыларынга 2020-2021 өөредилге чылының түңнелдерин үндүр­ген база чаа сорулгаларын салган “Өөредилгениң шынарындан – амыдыралдың шынарынче” деп август чөвүлел хуралдары болуп эгелээн. Санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни сагывышаан, конференцияны август 24-26 хүннеринде республиканың аңгы-аңгы черлеринге база онлайн шөлчүгештерде болуп турар.

Республиканың уругларынга немелде өөредилге системазын хөгжүдери, өөредилге чорудуунга чаартылгаларны киирери, башкыларның болгаш кижизидикчилерниң ажылының шынарын экижидери дээш, өөредилге адырында өске-даа айтырыгларны сайгарып чугаалажыр.

Школа назыны четпээн база нии­ти өөредилге школаларының, эге, ортумак болгаш дээди профессионал өөредилге черлериниң удуртукчулары болгаш башкылары, өөредилге эргелелдериниң, күүсекчи эрге-чагырга органнарының төлээлери чылдың конференциязында киржип турар.

Бистиң корр.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Башкыларныңчөвүлелхуралы #Өөредилге #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ДООЗАЗЫ ДЭЭДИ ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЕРИНГЕ ӨӨРЕНИР
Следующая запись
КАРА-СУГНУҢ МАЛЧЫНЫ
Меню