Рубрикалар

БАШКЫЛАРНЫҢ ШАЛЫҢЫНГА ХАМААРЫШТЫР ЭДИЛГЕЛЕРНИ КИИРГЕН

ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Елена Хардикова, ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай болгаш ТР-ниң өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Алексей Храмцов башкыларның акша-шалыңының эдилгелеринге хамаарыштыр тайылбырны кылган.

Сентябрь айдан эгелеп эде санаашкын акшаларын башкылар алыр ужурлуг турбуже, чамдык кожууннарның башкыларының акша-шалыңын тус черлерниң саң-хөө эргелелдериниң частырыы-биле чогуур үезинде бербээн. Үстүнде ады кирген даргалар ооң чылдагааннарын тайылбырлааш, келир айдан эгелеп өстүрген шалыңны алыр дээрзин чугаалаан. Ноябрь айда школа болгаш немелде өөредилге черлериниң башкылары, уруглар садтарының кижизидикчилери эде санаан шалыңны алыр ужурлуг. Школа башкылары 20 хуу, а уруглар садтарының болгаш немелде өөредилге төптериниң башкыларының шалыңы 10 хуу өскен.

ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг өөредилге сайыдынга башкыларның шалыңын өстүрер ажылды сентябрьда дааскан. Даалга күүсеттинген турган. Сентябрь 13-те Өөредилге яамызы чаа шалың санаарының дугайында төлевилелди көргүскен, а сентябрь 20-де башкыларның шалыңын сентябрь 1-ден тура өстүрер деп Чазактың 492 дугаарлыг доктаалы хүлээп алдынган. Чаа санаашкын-биле акша-шалыңны октябрь айда башкылар ап эгелээр ужурлуг турган. Ынчалза-даа кандыг-ла-бир чылдагааннарның уржуу-биле башкыларның шалыңы өспээн, а чамдык кожууннарның башкылары шалыңын албаан болуп турар. Өскээр чугаалаарга, чамдык кожууннарның өөредилге эргелели болгаш экономистери шалыңны канчаар шын санаарын билбейн барган.

Чазак Даргазының оралакчызы Елена Хардикованың адынга республиканың аңгы-аңгы кожууннарында башкылардан акша-шалыңга хамаарышкан чагаалар хүннүң кээп турар.

Тургустунуп келген чидиг айтырыгларны үзе шиитпирлээри-биле бодунда болгаш школа директорларында онзагай харыысалга дүжүп турар дээрзин Хардикова демдеглээн. Башкыларның шалың төлевири 20 хуу өскен. Ол дээрге эвээш эвес, а дыка хөй түңнүг акша-хөреңги-дир. Ону шын хуваап, доктаалга үндезилеп үлештирер ужурлуг дээрзин Хардикова немээн.

Өөредилге болгаш Саң-хөө яамылары сентябрь 20-де үнген доктаалга даянгаш, моон соңгаар башкыларның акша-шалыңынга хамаарышкан билдинмес чүүлдер турбазы-биле, чоокку хүннерде ол айтырыгны үзе шиитпирлээр. Шупту кижиге билдингир, ажык эде-санаашкыннар ноябрь айдан эгелеп күш кирер.

Октябрьның шалыңын эде санааш, ооң ылгалын ноябрьның бир дугаар чартыында башкыларга төлеп бээр. Эде санаан шалыңны өөредилге черлериниң коллективтериниң тургусканы керээге үндезилээш бээр.

Айдың ОНДАР белеткээн.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Башкыларныңшалыңы #ТР_ниңсаң_хөөяамызы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РОССИЯНЫҢ ПОЧТА САЛБЫРЛАРЫ АЖЫЛДААР
Следующая запись
ҮШ КОЖУУНГА ХОККЕЙ ШӨЛДЕРИН ТУРГУЗАР
Меню