Рубрикалар

БАЖЫҢ-ИНТЕРНАТКА МАСТЕР-КЛАСС

Сукпакта бажың-интернаттың удуртулгазы улуг назылыг кижилерниң кадыкшылын быжыглаары-биле хой эъдин шын белеткээриниң талазы-биле мастер-классты организастаан. Шаандан тура тывалар бо шээр малдың эъдин «изиг тыныштыг чем» деп үнелеп, ону организмниң чем хайылдырар системазынга ажыктыг деп санаар чорааннар.

Шынап-ла, хой эъди бодунуң холуксаа-сүүзүннүү-биле тус черниң агаар-бойдузунга хөлчок таарышкан. Ында артып-тудай бээр чүүл чок, чаңгызын-даа арттырбайн ажыглаар. Чижээлээрге, эдир чаа чөдүрүп-каккырганда дузалаар, доңуп-дожаанда профилактика дому ол. Улуг улустуң кадыкшыл байдалынга аажок дузалыг.

— Тыва эр кижиниң бүрүзү хойну өзеп, ооң эъдин бузуп билир ужурлуг. Ижин-хырын аштаары — херээженнерниң хүлээлгези. Олар оон чүзүн-баазын чаагай чемнерни кылып турарлар. Бажың-интернатта кырган-авалар хан, чөкпек, аңдарышкы дээн чижектиг чемнерни кылырының мастер-клазын хөйге бараалгатканнар. Шак ынчаар олар Инвалидтерниң бүгү-делегей хүнүнүң база Билдинмес солдаттың хүнүнүң декадазының ажыдыышкынын демдеглеп, байырлал ширээзиниң артында олурупканнарны изиг-ханнадып, чаагай хой эъди-биле чемгергеннер – деп, Сукпакта бажың-интернаттың повары Лада Сарыглар чугаалап турар.

— Мээң ада-ием малчын улус, үргүлчү-ле хой өзээр, ынчангаш изин-ханга ынак болган ужурум ында боор. Мында кырган-аваларның хайындырган дүъштеки чеми биеэде дег чаагай-дыр, а эъди аас иштинге эстип турар – деп, ук оран-саваның хоочун чурттакчызы Эрес-оол Сендажыевич Күжүгет дүъштеки чем соонда чугаалады.

А ижин-хырындан чем кылырынга мастер-классты интернаттың эң идепкейжилери Эрес-оол Күжүгет, Владимир Хомушку, Раиса Таспанчик болгаш Александра Чалзып олар эрттиргеннер.

Бажың-интернаттың эрес-кежээ кырган-ачаларын болгаш кырган-аваларын “чудуруун чудук адаанче сукпаан” деп болур-дур.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Тываныңчазааныңпарлалгаалбаны #Националтөлевилел #Кадыккамгалалы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva📢

Предыдущая запись
ЧАҢГЫС ААЙ ИПОТЕКА СИСТЕМАЗЫН ТЫВАГА АЖЫДАР
Следующая запись
ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫНЫҢ ШАҢНАЛДАРЫН ТЫВЫСКАН
Меню