Рубрикалар

Бажыңнарже үнүүшкүннер көвүдээн

Кадык камгалалының баштайгы чадазын чаартыр программа-биле республиканың эмнелгелери 9 автомашинаны алган соонда, бажыңында аарыг улусче үнүүшкүннер 17531-ден 27921 чедир көвүдээн.

Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң кол эмчизи Лариса Кууларның чугаазы-биле, ооң мурнунда бир эмчи хүн дургузунда чүгле дөрт, а бир айда 80 аарыг кижини кезип четтигип турган. Ам чаа автомашиналар немежирге, бир хүнде 20 бажыңны кезип четтигиптер апарган. Ай дургузунда 250 үнүүшкүннү эмчилер кылып турар.

Сагындырып каар чүүл, бажыңнарже үнүүшкүүннер кылыры-биле чаа автомашиналарны Бай-Тайга, Каа-Хем, Бии-Хем, Тес-Хем, Эрзин, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Кызыл кожууннарның эмнелге албан черлери алган.

#ТР_ниңКадыккамгалал яамызы

Предыдущая запись
Эмнелгелерде чаа лифтилер
Следующая запись
Узун чапсар – сайзыралдың эгези
Меню