Рубрикалар

Бажыӊ, чер документизин чугаалажыылыӊар

Чер болгаш шимчевес өнчү-хөреӊги, тодаргайлаарга, бажыӊ-балгат, документилерниӊ дугайында номчукчуларныӊ айтырыгларынга тайылбырлап бээрин Тывада Росреестр эргелеленин удуртукчузунуӊ оралакчызы Долаана Артынадан дилээн бис.

❗- Арат-фермер ажыл агыйларыныӊ чер участогунга, көдээ ажыл-агыйга көрдүнген чер участоктарынга бажыӊ тудуп болур бе?

— «Россия Федерациязыныӊ Чер дүрүмүнүӊ 77-ги чүүлүнге база РФ-тиӊ чамдык хоойлужулга актыларынга өскерилгелерни киирериниӊ дугайында» №299-ФЗ Федералдыг хоойлу 2021 чылдыӊ июнь 2-де үнген.

Көдээ ажыл-агыйлыг черлерниӊ участоктарынга чуртталга бажыӊнарыныӊ негелделерин ында тодарадып каан:
• Бажыӊ тудуп болур. 2,3-даа каът бажыӊ тудуп болур.
• Бажыӊныӊ ниити шөлү беш чүс дөрбеличин метрден көвүдевес ужурлуг.
• Чер участогунуӊ чүгле 0, 25 хуузунга тудуг, бажыӊ-балгат тудуп болур деп айтып каан.

Ындыг-даа болза Россияныӊ субъектилериниӊ хоойлузун база көөр апаар. Арат-фермер ажыл-агыйларыныӊ ажыглап турар черлери дээрге көдээниӊ ажыл-чорудулгазынга көрдүнген девискээрлер болур. Чамдык кожууннарда ындыг девискээрлерге чуртталга бажыӊын тудары, эде кылыры, бажыӊнарны ажыглаары болдунмас деп тодарадып бижээн. Бажыӊ тудар деп турар болза, ону баштай ылавылап билип алыр ужурлуг.
Бо Федералдыг хоойлу 2022 чылдыӊ март 1-ден тура 2026 чылдыӊ март 1-ге чедир күштүг болур.

Материалды долузу-биле «Шын» солуннунӊ май 7-де үндүрүлгезинден номчуп болур.

Предыдущая запись
Ожуктуң үш дажы дег ажылдаар болза эки
Следующая запись
Өпейленген ие черим» кожууннарже гастрольдаар
Меню