Рубрикалар

БЕШ КӨВҮРҮГНҮ ТУДАР

Төп шериг округундан медээлер

Төп шериг округунуң инженер салбырларының шериглери тускай тактиктиг өөредилгениң үезинде Тыва Республикага беш көвүрүгнү тударлар. Ол дугайында Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы генерал-полковник Александр Лапин дыңнаткан.
«Социал объектилерниң транспорт-биле чедингирин хандырар сорулга-биле Тыва Республиканың ийи кожуунунуң чурттакчыларының аргыжылгазынга беш чаа көвүрүгнү тудуп-тургузар. Оларны инженер салбырларның күжү-биле тургузар» — деп, Александр Лапин дыңнаткан.
Бирээзи-ле 80 метр хире узун үш көвүрүгнү Мөген-Бүрен хемни кежилдир салыр, а кайызы-даа 20 метр узун ийи көвүрүгнү Чыргакы хемге тудар.
Көвүрүг кежиглерин тударының талазы-биле тускай тактиктиг өөредилгеге Төп шериг округунуң инженер салбырларының 50 ажыг шериг албанныы база 20 кезек инженер техниканы хаара тудар.

📢ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ҮЕЗИНИҢ ИШТИНГЕ

Тыва Республикада паараңнаан Төп шериг округунуң мотоаджыгжы (даг) каттыжыышкынының шериглери чаа өөредилге үезиниң бирги тактиктиг өөредилгезинге киришкен. Шериг объектилерже халдаашкынны ойтур шаварының талазы-биле хөделиишкиннерни олар ажылдап кылганнар. Өөредилгеге 100 ажыг шериг албанныгны база 10 кезек шериг техниказын хаара туткан.

Төп шериг округунуң ниити-шериг каттыжыышкыны Новосибирск, Кемерово, Омск, Тюмень, Иркутск областарында, Алтай крайда база Тыва Республиканың девискээринде паараңнаан. Ооң хүрээлеңинче мотоаджыгжы, артиллерия болгаш зенитка-ракета каттыжыышкыннары, радиация, химия, биологтуг камгалалдың болгаш харылзааның шериглери кирип турар.

📢ҮНҮҮШКҮННҮГ ХҮЛЭЭП АЛЫЫШКЫН

Россия Федерациязының Камгалал яамызының үнүүшкүннүг хүлээп алыышкыны Төп шериг округунуң Иркутск болгаш Кызыл гарнизоннарында шериглеринге ажылдап хүнзээн.
Ооң ажылын Россияның Камгалал яамызының Хамаатыларның өргүүделдери-биле ажыл чорудар эргелелиниң начальниги Наталья Белоусова удуртуп эрттирген.

Тывага хамаатылар хүлээп алыышкынын 55115 шериг кезээнге эрттирген. Аңаа 150 ажыг кижи киржип, ооң үезинде шериг албанныглар, оларның өг-бүлелериниң кежигүннери база хамааты персонал ужурашкан.

Үнүүшкүннүг хүлээп алыышкынның составынга саң-хөө-экономика, чурттаар оран-сава, кадр, медицина, шериг-политиктиг болгаш өске-даа шериг эргелеп-башкырылга органнарының специалистери кирип, хууда хүлээп алыышкынга 30 хире өргүүделди сайгарып көрген.

ТР-ниң Шериг комиссариадының парлалга албаны.

#Төпшеригокруг #Тываныңшеригкомиссариады #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
330 МУҢ РУБЛЬДИ БУЗУРУП АЛГАН
Следующая запись
ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Меню