Рубрикалар

БИЛЕКТЕРНИ СЫВЫРТЫНГАШ, АЖЫЛДААЛЫҢАР

Тываның кадык камгалалының са­йыды Анатолий Югай Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының дуга­йында «Шын» солунга кыска медээни берип, түң­нелдери-биле таныштырган:

–  Бүдүн неделя дургузунда Россияның Кадык камгалал  яамызынга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын до­лузу-биле кончуг чымыштыг-даа, ажык­тыг-даа болду. Кадык камгалал департаментизиниң удуртулгазынга мындыг ажылды организаас­тааны дээш четтирдим.

Департаментиниң сүмелээни ёзугаар, шыңгыы кичээнгейни тускай сорулгалыг федералдыг болгаш регионалдыг төлевилелдерниң көргүзүглеринче салыр бис. Ол ышкаш нарыы­дай берип болгу дег таварылгаларны үе-шаанда тодарадып, дүрген хемчег алыры-биле удуртулга ажылдаар апаар бис. Оон аңгыда, программалар боттандырарынче көрдүнген федералдыг акшаландырыышкынны үе-шаанда шиңгээдип, оларның шын чарыгдалын, ол акша-түң-биле саттынган эмчиниң дериг-херекселдериниң херег­лелдиг ажыглалының шыңгыы хыналдазын база чорудар бис.

Республиканың чурттакчыларының өлүп-хораар талазы-биле, ылаңгыя чаш уругларның болгаш ажылдап болур назылыг, чок болуп турар чоннуң статистиктиг көргүзүглери-биле деңнеп тургаш, санын эвээжедиринче, чоннуң хар-назынын узадырынга хамаарышкан ажыл-чорудулганы доктаамал кичээнгейге алыры чугула.

Чурттакчы чоннуң өлүп-хораар таварылгазының даштыкы чылдагаан­нарынга хамаарыштыр ниитилелди мөөң­нээри чугула – уругларның айыыл чок чоруунче ада-иелерниң харыысалгазын шыңгыырадыр, эзирик машина башкарар чорукту болдурбазын күштелдирер, арага аймаан хөй ижерин хоруур.

Аарыгларны өөскүтпес дизе, оларга удур баш бурунгаар ажылды күштелдирер, диспансеризацияның болгаш профилактика ажылының шынарын экижидер.

Кадык камгалал адырының кадрлар-биле хандырылга­зының дугайында айтырыг онза кичээнгейде. Дээди болгаш ортумак эмчиниң өөредилге черлериниң доо­зукчуларын ажылга хаара тудар талазы-биле база бир чаа арганы ажыг­лаарын сүмелеп турар. Ол дээрге республиканың эмнелге албан черлеринге ажылдавышаан, шериг албан-хүлээлгезин эртип ап болуру. Ол ышкаш «Көдээ суурнуң эмчизи», «Көдээ суурнуң фельдшери» программаның боттанылгазын ам-даа уламчылаар.

Ниитизи-биле кылыр ажыл хөй. Бистиң адырның бүгү командазын билектерни сывыртынгаш, шудургу ажылдап киреринче кыйгырар-дыр мен.

Предыдущая запись
ИЮЛЬ 1-ДЕН ТӨЛЕВИРЛЕРНИ ТЫПСЫП ЭГЕЛЭЭР
Следующая запись
Кадык болуру – чуртталганың аас-кежии
Меню