Рубрикалар

БИРГИ ЭЭЛЧЕГДЕ ЧОННУҢ КАДЫКШЫЛЫ

Тывада аарыгларга удур баш бурунгаар ажыл чорудар кабинеттерде аарыгларның тыптып турар чылдагааннарын болгаш барымдааларын илередип турар.

“Демография” национал төлевилел-биле эмнелге албан черлеринде аарыгларга удур баш бурунгаар ажыл чорудары-биле тургустунган кабинеттер ажылдап турар. Эрткен сес ай дургузунда ынаар 2742 кижи кирип, кадыкшылының дугайында ниити консультациялар алыр аргалыг болган. Олар бүрүнү-биле комплекстиг шинчилгени эрткен: терапевтиң консультациязын — 1877 кижи, диетологтуң — 1872 кижи, клиниктиг психологтуң – 131 кижи эрткен. Шинчилге эрткен кижи бүрүзүнге эмчилер кадык-чаагай амыдыралды канчаар уламчылаарын, кандыг аарыгдан аарый берип болурун чугаалап, амы-хууда кадыкшылының байдалының аайы-биле арга-сүмени берип турган.

Келген 2742 кижиниң 1877-зинде кадыының аайы-биле аарыг тыптып келириниң бүгү чылдагааннары, барымдаалары илереттинген. Аарывас деп бодаар болза, чүгле боттарындан болгаш эмчилерниң сүмелерин хажытпайн, негелделерин шыңгыы күүседиринден дорт хамааржыр.

Ол ышкаш демдеглеп каар чүүл, “Демография” национал төлевилелдиң программазының иштинде хөй-ниитиниң кадыкшылын быжыглаары база кирип турар. Республиканың чеди кожууннарында – Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Өвүр, Чеди-Хөл, Тес-Хем, Эрзинде ол талазы-биле программаны ажылдап кылгаш, хүлээп алган.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Демография #Националтөлевилел #Кадыкшыл #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХӨМҮР-ДАШ ДЭЭШ ДЕМИСЕЛ
Следующая запись
ПРОФИЛАКТИКТИГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР
Меню