Рубрикалар

Бистиң чуртувуска ажылдап кылган браузерлерни ажыглаар

Тываның чурагайлыг хөгжүлде сайыды Аяс Бартан бистиң чуртувустуң IT адырынга таварыштырып турар санкциялар дугайында бодунуң бодалын илереткен:

📢Бистиң чуртувуска хамаарышкан санкциялар черле турган болгай, ынчалза-даа ам бо киирип турар санкциялар амыдыралдың тускай операцияга кандыг-даа хамаарылгазы чок адырларынга дээп турар апарган. Чижээ, IT адыры.

Ам бо үеде Mozilla Firefox деп браузер Яндекстиң медээ-информация дилеп-тывар черин ап каапкан болганындан Россияның чурттакчыларынга ук браузерде дилеп-тывар система Google кылдыр солчу берген. Кандыг-даа чөптүг чүүл чок конкуренция кылдыр ону санап тур мен.

Бо чоокку үелерде Россияның күрүне сайтары база күрүне ачы-дузазы чедирер портал даштыкы интернет сайгара көөр черлерге ажылдавайн баары чадавас. Ынчангаш бо хүннерде бистиң российжи специалистеривис бистиң чуртувуска ажылдап кылган браузерлерни ажыглаар кылдыр ажылды чорудуп эгелээн. Шын, чаа болгаш албан езу медээлерин чогуур үе-шаанда алыры-биле, «Объясняем.рф» деп порталдан номчуп таныжарын сүмелеп тур мен.

#ОбъясняемРФ #Цифровизация

Предыдущая запись
Кризиске удур хемчеглерниң баштайгы дүрүүн хүлээп алган
Следующая запись
Дыңнадыглар киирер “изиг шугум” ажылын уламчылавышаан
Меню