Рубрикалар

Бистиң российжи дайынчыларывыска улуу-биле четтирдивис!

Росси Күжүгет, Регионалдыг хан-дамыр төвүнүң удуртукчузу:

Эрткен каш хонуктарда Донецк болгаш Луганск улусчу республикалардан болгаш Украинаның айыылдыг районнарындан Россияже 10 муң ажыг кижини көжүрген, оларның 1700-ү бичии уруглар. Украинаның талазындан тайбың чурттакчыларны көжүреринге дузалашпайн турар, а харын-даа шаптараазыннарны тургузуп турар. Кижилер боттарын болгаш чоок кижилерин айыылдан камгалаарын дилеп турарлар болгай. Бистиң российжи дайынчыларывыска тайбың чурттакчыларны камгалавышаан, оларга дузалажып турары дээш, улуу-биле четтиргенин илередир херек. Сес чыл дургузунда уламчылап келген бужар чорук соксаар үе келир!

#ZаНаших #ZаМир #своихнебросаем

Предыдущая запись
Российжи шериг албанының ачы-хавыяазы
Следующая запись
Кижизидикчи, удуртукчу башкы ава
Меню