Рубрикалар

БИСТИ КОРГУДАР-СҮРТЕДИР ДЭЭШ УЙГУ-ЧЫДЫН ЧОККА ХӨДЕЛИП ТУРАР

Байбек Монгуш, Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады:

— Социал четкилерде меге медээлер, нүгүлдүг тайылбырлар, саттыныкчы блогерлер, украин дугаарлардан баш буруңгаар бижидип каан чугаа-сооттуг долгаашкыннардан аңгыда, ам тускай сорулгалыг тарадып турар таргетинг хевирлиг реклама биске удур ажыглаттынып турар чепсек апарган. Бо бүгү шын херек кырында коргунчуг апарды. Украинаның Барыын чүк-биле кады бисти мириттелдирер сорулгалыг хоруглуг арга-хоргаларны кандыг-даа кызыгаарлаашкын чокка ажыглап турары коргунчуг-дур!

Ажы-төлү амгы үеде Украинада албан-хүлээлгезин эрттирип турар ада-иелерже таргетти ыдалап, оларга балыгланган, туттурган солдаттарның дугайында меге медээлерни көргүзүп, өлүрткеннерниң санын хөөредип-хөөдүп тургаш чугаалап, ол рекламаны “Инстаграмга”, “Фейсбукка”, “Ютубка” хондур-дүндүр, хүннүң-не долгадып турары бужар, өзү кара, ческинчиг-дир. Соцчеткилерде таргет дамчыштыр КҮШ-БИЛЕ СЫГАП КӨРГҮЗҮП ТУРАР чүүлдерни көргениниң соонда, солдаттарның ада-иелерниң сагыш-сеткили кайы хире берге байдалда дээрзин бодаары безин коргунчуг!

Ооң-биле кады төп аппараттың тус-тус дыңнакчы-көрүкчүлер бөлүүнге таарыштырып, баш буруңгаар белеткеп, чыып кааны тускай меге медээлерин кээп сыгап кээр. Үстүнде солдаттарның ада-иелерин коргудуп-дүвүредири-биле таргетти таарыштырып каанының чижээн көрүп болур.

Ол бүгү ажылды чорударынга эвээш эвес түңнүг акша-төгерик чарыгдаттынып турар. Коргуушкунга алзыптары белен кылдыр “четчип-быжа” берген дыңнакчыларны “чогуур” медээлер-биле хандырар дээш социал четкилерни долдурарынче безин сая-сая акшаларны олар төлеп турарлар.

Ол кижилерниң кара чаңгыс сорулгазы – Россияның, российжи шеригниң, бистиң Президентивистиң адын хир-чамга борап, бужартадыры база улус-чон ортузунга коргуп-сүртээшкинни тарадыры.

Бистиң шериг албанныг оолдарывыс бо хүннерде Донбасстың база чуртувустуң кызыгаарын камгалаар тускай шериг операциязында киржип турар. Тускай операцияны эрттирериниң дугайында шиитпирни хүлээп алыры ДЫКА НАРЫН болган дээрзинге бүзүрээр мен. Бо байдалдан үнериниң өске аргазы турган болза, ук операцияга кым-даа чөпшээрешпес турган ийик.

Эргим өңнүктер, номчукчулар, шынныг медээни алыры-биле кичээнгейлиг, харыысалгалыг болуңар, дайзын бистиң угаан-медереливисти нүгүл-меге-биле шырыңмалаар, коргудар-сүртедир дээш уйгу-чыдын чокка хөделип турар дээрзин утпаңар.

Предыдущая запись
ТУКТАРНЫ КИИСКИТКЕН
Следующая запись
Тыва Донбасстың чурттакчыларынче гуманитарлыг дузаны чоруткан
Меню