Рубрикалар

Бо хүн — Чер шагы.

БОЙДУС КАМГАЛАЛЫ
Март 26-да – Чер шагы
Бо хүн бүгү делегейде бөмбүрзек Черниң шагы деп бойдус-хүрээлел камгалаарынче угланган акция болуп эртер.
Ие-Черивистиң амгы үеде экология талазы-биле нарын-берге байдалда таваржып турары дүвүрээзинниг айтырыгже хөй-ниитиниң кичээнгейин угландырары-биле, шак мындыг делегей чергелиг акцияны Бүгү-делегейниң бойдус фондузу (WWF) 15 чыл бурунгаар Австралияның төвү Сидней хоорайга эгелээн. Чоорту акцияга хөй-хөй чурттар каттыжып, ук акция эң-не калбак, барык 2 мил­лиард кижи киржип турар делегей чергелиг хемчег апарган. Россияда ук акцияны Бойдус курлавырлары база экология яамызы идепкейлии-биле деткип турар. Бистиң чуртувус 2009 чылдан тура “Чер шагын” демдеглеп эрттирип эгелээн.
Бо бүгүнүң кол сорулгазы – электроэнергия, суг, газ, чылыг дээн чергелиг бойдустан ап турарывыс курлавырларны төтчеглевези, камналгалыг ажыглаары, ындыг арга-биле Черивисти камгалап-кадагалаары. Чаңгыс шак дургузунда электри ажыглалын соксадыры улуг камналгага чедирип шыдавас-даа болза, шак бо акция кижи бүрүзүнге Черивиске, бойдузувуска бүгү таладан хумагалыг болурун сагындырып турар.
Бо чылын “Чер шагы” март 26-да болуп эртип турар. Акцияга күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур. Долгандыр бойдус-хүрээлел дээш сагыжы аарып чоруур Тываның чурттакчылары бо онзагай акцияга киржири-биле, кежээкиниң 20.30 шактан 21.30 шакка чедир электри-биле ажылдаар херекселдерни, чырыдыышкынны өжүрер. Улуг оран-саваларның даштын каастап чырыткан чырыкты база өжүрери – деткимчени илередип турар болур. Бо үеде делегейде улуг дээн төөгүлүг оран-саваларның чырыын өжүрери чаңчылчаан – Парижте Эйфельдиң суургазы, Лондонда Биг-Бен, Римде Колизей…
Ынчалза-даа амыдырал-хандырылгага, кижилерниң айыыл чок чоруунга чугула херек чырыкты, электри херекселдерин өжүрбес. Чижээ, кудумчу чырыдыышкынын өжүрүп болбас.
Бо хүн бүгү делегейде бөмбүрзек Черниң шагы деп бойдус-хүрээлел камгалаарынче угланган акция болуп эртер.
Ие-Черивистиң амгы үеде экология талазы-биле нарын-берге байдалда таваржып турары дүвүрээзинниг айтырыгже хөй-ниитиниң кичээнгейин угландырары-биле, шак мындыг делегей чергелиг акцияны Бүгү-делегейниң бойдус фондузу (WWF) 15 чыл бурунгаар Австралияның төвү Сидней хоорайга эгелээн. Чоорту акцияга хөй-хөй чурттар каттыжып, ук акция эң-не калбак, барык 2 мил­лиард кижи киржип турар делегей чергелиг хемчег апарган. Россияда ук акцияны Бойдус курлавырлары база экология яамызы идепкейлии-биле деткип турар. Бистиң чуртувус 2009 чылдан тура “Чер шагын” демдеглеп эрттирип эгелээн.
Бо бүгүнүң кол сорулгазы – электроэнергия, суг, газ, чылыг дээн чергелиг бойдустан ап турарывыс курлавырларны төтчеглевези, камналгалыг ажыглаары, ындыг арга-биле Черивисти камгалап-кадагалаары. Чаңгыс шак дургузунда электри ажыглалын соксадыры улуг камналгага чедирип шыдавас-даа болза, шак бо акция кижи бүрүзүнге Черивиске, бойдузувуска бүгү таладан хумагалыг болурун сагындырып турар.
Бо чылын “Чер шагы” март 26-да болуп эртип турар. Акцияга күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур. Долгандыр бойдус-хүрээлел дээш сагыжы аарып чоруур Тываның чурттакчылары бо онзагай акцияга киржири-биле, кежээкиниң 20.30 шактан 21.30 шакка чедир электри-биле ажылдаар херекселдерни, чырыдыышкынны өжүрер. Улуг оран-саваларның даштын каастап чырыткан чырыкты база өжүрери – деткимчени илередип турар болур. Бо үеде делегейде улуг дээн төөгүлүг оран-саваларның чырыын өжүрери чаңчылчаан – Парижте Эйфельдиң суургазы, Лондонда Биг-Бен, Римде Колизей…
Ынчалза-даа амыдырал-хандырылгага, кижилерниң айыыл чок чоруунга чугула херек чырыкты, электри херекселдерин өжүрбес. Чижээ, кудумчу чырыдыышкынын өжүрүп болбас.

Предыдущая запись
Российжи газ дээш ам рубль-биле санажыр
Следующая запись
Үрде манаан “Хүреш” маргылдаазы
Меню