Рубрикалар

Бо неделяның маадыры — Игорь Калугин (Красноярск край)

Тыва Чазактың Баштыңы социал четкиге Красноярск крайда Субурган үрээн деп медээге бодунуң туружун илередип, вандал чорукту соксаткан Сухая суурда ажылдап турар тудугжу Игорь Калугинге тыва чоннуң өмүнээзинден байыр чедирип, четтиргенин дамчыткан.

Ол-ла болган херекке хамаарыштыр Калмыкияның Баштыңы Бату Хасиков база губернатор Усс-биле харылзашкаш, дугуржуп алганы: субурганны септээн соонда, Калмыкияның ламалары судур номчааш, артыжаар. Калмык Санан-гелюнг башкы тургаш: «Красноярск край биске өске чер эвес, хөй кезиивистиң ада-иези шөлүттүрген ол бүлелерге төрүттүнген, олчаан аңаа ажааттырган-даа, мээң ачам база Красноярск крайга төрүттүнген. Өгбелеривис хүндүлеп, бодувустуң нациявыс болгаш чүдүлгевистен ыятпайн, ойталавайн чоруур бис» – дээн.

Шолбан Кара-оол Красноярск крайның Истелге комитединиң удуртукчузунга херекти оттуруп, буруулуг кижилерни илередирин дилээн. Тываның Хөй-ниити палатазының удуртукчузу Анатолий Дамба-Хууракты ыдыктыг тураскаалдар камгалаар ажылды чорударын дааскан. Красноярскиниң губернатору Усс-биле Тыва Чазактың Баштыңы телефон таварыштыр чугаалашкаш, Тыва биле Красноярск край найыралдыг кожалар бооп турарын үнелеп, болган багай чүүлден шупту талалар чогуур түңнелди үндүрерин дугурушкан.

Тыва Республикада иштики херектер сайыды Юрий Поляков Красноярск крайның «Емельяновск» муниципалдыг салбырынга буруудаттырып турар кижини шалыпкын илереткени дээш, четтиргенин илереткен.  Красноярск крайда ИХЯ-ның парлалга албанының дыңнатканы-биле, апрель 6-да Сухая деп  суурнуң чурттакчызы, 1967 чылда төрүттүнген херээжен кижи субурган кырынче үнгеш, маска тудуп алгаш, ону үрегдеп, сөглеттинип, кажааны бус­каш, азып каан хей-аът туктарынче дүкпүртүнүп турганы видеога тырттыртына берген. Россияның кеземче херээниң 214 дугаар чүүлү-биле «Вандализм» дээш, 3 чылга чедир хосталгазын казып, шиидип болур.

Губернатор Усс Красноярск крайда 159 нация, 30 аңгы чүдүлгелиг кижилер чурттап турарын сагындырган. Туттурган херээжен кижи «6 кил аар маска-биле субурганның шилин бускаш, Будданы үндүр октапканым шын» деп буруузун миннип турар.

Предыдущая запись
Бо неделяның мөзү чок билдинмес «маадыры»
Следующая запись
Бүгү талалыг эртемден
Меню